เทคโนโลยียานยนต์

Automotive Technology

ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยานยนต์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล เกี่ยวกับการทำงานและวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบต่าง ๆในรถยนต์ เช่น อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ระบบความปลอดภัย รวมทั้งระบบควบคุมต่าง ๆ ของยานยนต์
1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยานยนต์ 
2. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล 
3. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบต่าง ๆในรถยนต์ 
4. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของยานยนต์ 
5. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของยานยนต์ 
6. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบควบคุมต่าง ๆ ของยานยนต์ 
7. ตระหนักในความสำคัญของวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานระบบควบคุมของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟและจุด ระเบิดด้วยการอัด ได้แก่ ระบบประจุอากาศ ระบบเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบ บําบัดมลพิษ ระบบสง่ กําลัง และระบบไฟฟ้าตัวถัง
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
1. มีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงศิลปวัฒนธรรม  2. มีวินัย  ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร  3. มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบทางวิชาการและวิชาชีพ
- บรรยาย 
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  - การทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน  - การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย  - การเข้าชั้นเรียน  - การแสดงความเคารพต่อตนเอง อาจารย์ และสถานที่
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้กับงานวิศวกรรมทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ  2. สามารถบูรณาการ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในสาขาวิชาที่ศึกษากับศาสตร์อื่นๆ
- บรรยาย  - ทำงานที่มอบหมาย
- ทดสอบ  - การทำกิจกรรมในชั้นเรียน  - การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย  - การเข้าชั้นเรียน
1.สามารถศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นของปัญหาและความต้องการ  2. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
- บรรยาย
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  - การทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
1. สามารถปรับตัว ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงาน
- การทำงานกลุ่ม
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  - การประเมินการทำงานเป็นกลุ่ม  - การประเมินการอภิปรายและนำเสนอ
1. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  2. สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
- บรรยาย  - ถาม-ตอบ
- การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  - การทำงานที่ได้รับมอบหมาย
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมไปพร้อม ๆ กับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษาเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างน้อยดังนี้  6.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่า  6.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  6.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
6.2.1 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม  6.2.2 เน้นความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  6.2.3 ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงาน  6.2.4 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง  6.2.5 ปฏิบัติตามกฏระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม  6.2.6 ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.3.1 มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  6.3.2 มีการประเมินผลการทำงานในภาคทฤษฏี  6.3.3 มีความประเมิน Term Project ของนักศึกษา (ผลการเรียนรู้ข้อ 6.1,6.2)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรมและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดภาคการศึกษา 10 %
2 - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - ความรับผิดชอบ การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30 %
3 ความรู้ สอบกลางภาค 8 30 %
4 ความรู้ สอบปลายภาค 17 30 %
-  ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (2555)
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  - แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา  - สรุปผลการประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน  - ผลการเรียนและผลการทำงานกลุ่มของนักศึกษา  - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   
- ทวนจากคะแนน และงานที่มอบหมาย
นำข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ ๑ และข้อ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน