การออกแบบสร้างสรรค์

Creative Design

ศึกษาและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับ การใช้แนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมทางความคิด ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิด อัจฉริยะภาพท้องถิ่น อัตลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม แนวทางการทำ Creative Mapping การนำเสนอภาพลักษณ์สินค้า และการพัฒนาภาพลักษณ์ตราสินค้า
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเขข้าใจและสามารถใช้แนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมทางความคิด ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิด อัจฉริยะภาพท้องถิ่น อัตลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม แนวทางการทำ Creative Mapping การนำเสนอภาพลักษณ์สินค้า และการพัฒนาภาพลักษณ์ตราสินค้า และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆ ได้
ศึกษาและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับ การใช้แนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมทางความคิด ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิด อัจฉริยะภาพท้องถิ่น อัตลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม แนวทางการทำ Creative Mapping การนำเสนอภาพลักษณ์สินค้า และการพัฒนาภาพลักษณ์ตราสินค้า
2
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม และ จริยธรรมสอดแทรกขณะบรรยายเนื้อหาวิชาเฉพาะ
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
มีความรู้ ความสามารถในการใช้แนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมทางความคิด ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิด อัจฉริยะภาพท้องถิ่น อัตลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม แนวทางการทำ Creative Mapping การนำเสนอภาพลักษณ์สินค้า และการพัฒนาภาพลักษณ์ตราสินค้า
บรรยาย ยกตัวอย่าง ตัวอย่างผลงาน และปฏิบัติงาน
2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏีการเขียนแบบ
2.3.2 ประเมินจากการปฏิบัติงาน
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ การศึกษาจากแนวทางที่ได้สอน และศึกษาไว้ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการปฎิบัติงาน
3.2.1 บรรยาย และการให้นักศึกษาปฏิบัติงานที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
3.2.2 อธิบาย ยกตัวอย่าง สาธิต แนวคิดในการออกแบบสร้างสรรค์
3.2.3 การสะท้อนแนวคิดจากการปฎิบัติ
3.3.1 สอบกลางและสอบปลายภาค โดยเน้นความเข้าใจ ความรู้ ความสามารถ ที่ใช้หลักการและการวิเคราะห์จากแนวคิดในการสร้างสรรค์
 3.3.2 วัดผลจากการประเมินชิ้นงาน
3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา 4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1 มอบหมายงานรายบุคคล
4.2.2 การสอบถาม ซักถามขณะเรียน
4.3.1 ประเมินจากงานที่นำเสนอ
4.3.2 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
5.1.1 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน การนำเสนอโครงการ
5.1.2 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
5.1.3 ทักษะในการนำเสนองานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ โดยเน้นนำต้นแบบ แบบอย่างจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 มีการนำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากผลงาน หรือรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ โดยเน้นนำแนวคิด แบบอย่างจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 มีการนำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ประเมินจากผลงาน หรือรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา การใช้แนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมทางความคิด ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิด อัจฉริยะภาพท้องถิ่น อัตลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม การนำเสนอภาพลักษณ์สินค้า การทำ Creative Mapping และการพัฒนาภาพลักษณ์ตราสินค้า
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ความสามารถในการนำเสนอแนวคิดที่มีลักษณะเฉพาะตนออกมาได้อย่างชัดเจน มีการนำเสนอผลการปฎิบัติงานได้อย่างเหมาะสม การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอ
1 BTECE245 การออกแบบสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การนำเสนอหัวข้อโครงการออกแบบสร้างสรรค์และการปรับแก้ ประเมินจากหัวข้อ แนวคิดในการสร้างสรรค์ 6 25
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบสร้างสรรค์ จากผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบสองมิติ 11 20
3 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบสร้างสรรค์ จากต้นแบบสามมิติ ที่ผ่านกระบวนการซักถาม แสดงความคิดเห็นร่วมกัน 16 25
4 การแสดงผลงานสร้างสรรค์ จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมชมผลงานและการแสดงตวามคิดเห็น 17 30
สุชาติ เถาทอง. (2559). ศิลปวิจัย : สร้างวิชาการแบบการปฏิบัติสร้างสรรค์ศิลปะ. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์.
วัฒนาพร เขื่อนสุวรรณ. (2547). หลักการทัศนศิลป์. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://watkadarin.com/E-(new)1/index.htm [สืบค้นเมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2564].
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. (2541). พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการ ออกแบบและวางแผน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกชาติ จันอุไรรัตน์. (2551). สไตล์ในงานดีไซน์. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด
แนวคิดในการออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่างๆ
ต้นแบบแนวคิดในการสร้างผลงาน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในการทำรายงาน
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไว้ดังนี้ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1 การสังเกตการณ์การรับรู้ของ นศ
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์