การฟัง พูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

Listening and Speaking for Specific Purposes

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดในบริบทเฉพาะ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจับใจความสำคัญในการฟังบรรยาย อภิปราย ประกาศ และคำสั่ง
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยใช้สื่อสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์สิ่งที่ฟัง และพูดแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้ 
การฟังและพูดในหัวข้อต่างๆ ความสนใจ อาทิ ธุรกิจ การศึกษา อาชีพ และ บันเทิง ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการฟังพูดเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล