ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

English for Hotel Business

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมตามสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านธุรกิจโรงแรมที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
 
การเรียนรู้ศัพท์ สำนวน และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม เช่น การต้อนรับ การบริการลูกค้า การประชาสัมพันธ์ การขาย และการตลาด รวมถึงการฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ โดยเน้นที่ความมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย          1.2.1    ให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเองในทุกบทเรียน โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ          1.2.2    กำหนดเกณฑ์ให้นักศึกษาได้สร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ การส่งงานตรงตามกำหนดเวลา ความอดทน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน
         1.3.1   การทดสอบความเข้าใจในการสอบกลางภาคและปลายภาค          1.3.2    การเข้าเรียนตรงเวลา และการส่งงานตามเวลาที่กำหนด          1.3.3    การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ          2.1.1    ด้านทฤษฎี เข้าใจลักษณะของภาษาที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม          2.1.2    ด้านปฏิบัติ สามารถใช้ภาษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล          2.1.3    การบูรณาการความรู้ทีได้ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย          2.2.1    ให้ความรู้แก่นักศึกษาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วให้ฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดในบทเรียน          2.2.2    ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ          2.2.3    ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน
         2.3.1   การทดสอบย่อย / สอบกลางภาค / สอบปลายภาค          2.3.2    การฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน          2.3.3    ผลงานจากการค้นคว้าเพิ่มเติมของนักศึกษาและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการ ที่ได้รับจากการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน และจากการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และวัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสม
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดย          3.2.1    ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม          3.2.3    ให้นักศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของภาษาที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม
         3.3.1   การทดสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ          3.3.2    การอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม          3.3.3    การทำแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมาย และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี          4.1.1    มนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดีทั้งระหว่างบุคคลในวัฒนธรรมเดียวกันและต่างวัฒนธรรม          4.1.2    ความสามารถในการทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
      4.2.1   สอดแทรกเนื้อหาในรายวิชาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและมารยาทสากลในการสื่อสาร       4.2.2    ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมในสถานการณ์
         4.3.1   สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการฝึกปฏิบัติ/การทำกิจกรรม          4.3.2    การทดสอบการเลือกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่กำหนด
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
          5.2.1  ฝึกให้นักศึกษานำเสนอประเด็นเกี่ยวกับงานโรงแรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใช้งานได้จริง           5.2.2  ให้นักศึกษาผลิตชิ้นงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในขั้นตอนการผลิต
         5.3.1   การทดสอบความรู้ในการสอบกลางภาคและปลายภาค          5.3.2    ผลการฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน          5.3.3    ประเมินจากผลงานและการนำเสนอของนักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หน่วยที่ 1-4 สอบกลางภาค 9 20%
2 หน่วยที่ 5-8 สอบปลายภาค 17 20%
3 หน่วยที่ 1-8 ทดสอบย่อย / แบบฝึกหัด / ฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ / งานมอบหมาย การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 50%
4 จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10
เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
1.   ศิริลักษณ์ ลิ้มภักดี. 2542. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษัทสำนักพิมพ์หน้าต่างสู่โลกกว้าง จำกัด. 2.   เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จากกิจกรรมดังต่อไปนี้           1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน           1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา           1.3 ข้อเสนอแนะที่อาจารย์ผู้สอนได้จากนักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้           2.1 การสังเกตการณ์การสอนของหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าสาขา/ผู้ที่คณะมอบหมาย           2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา           2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
นำผลประเมินการสอนตามข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้           3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน           3.2 ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมได้ดังนี้           4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าสาขา หรือผู้ที่คณะมอบหมาย           4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ คะแนนภาคปฏิบัติ และการให้คะแนนพฤติกรรม
นำผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้           5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4           5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้จากรายวิชานี้ เข้ากับปัญหาที่มาจากงานวิจัยหรือประสบการณ์ของอาจารย์