โครงสร้างภาษาอังกฤษ

English Structure

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของคำ การสร้างคำ โครงสร้างภาษาอังกฤษในระดับคำ วลี และประโยค ตลอดจนสามารถใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน ทางโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับคำ วลีและประโยค และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้ปรับตัวอย่างอ้างอิง กิจกรรมให้มีการฝึกปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาการวิเคราะห์ส่วนประกอบของคำ การสร้างคำ โครงสร้างภาษาอังกฤษในระดับคำ วลี และประโยค
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาความมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันเป็นที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการ
1.2.1 ให้ความรู้โดยสอดแทรกในเนื้อหาของบทเรียนต่าง ๆ 1.2.2 กำหนดให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเอง โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
1.3.1 การเข้าเรียนตรงเวลา 1.3.2 การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 1.3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน และนอกชั้นเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชาโดยทางทฤษฎีเน้นความรู้ความเข้าใจในเรื่อง   ส่วนประกอบของคำ การสร้างคำ โครงสร้างภาษาอังกฤษในระดับคำ  วลี  และประโยค ส่วนในหลักการปฏิบัติสามารถวิเคราะห์และนำโครงสร้างภาษาอังกฤษไปใช้ในการเขียนบรรยายสิ่งต่างๆได้
2.2.1 สอนโดยการบรรยายให้ความรู้ ผนวกกับการฝึกปฏิบัติจริง โดยเน้นการสอนแบบเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียน (Student-Centered) 2.2.2 สอนโดยการใช้กิจกรรมเป็นฐาน (activity-based) เช่น การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์โครงสร้าง การระดมสมองเพื่อหาคำตอบร่วมกัน เป็นต้น 2.2.3 ให้นักศึกษาฝึกการใช้ภาษาและวิเคราะห์โดยการอ่านและเขียนจากสื่อต่างๆ ตลอดจนการทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
2.3.1 การทดสอบย่อย / สอบกลางภาค / สอบปลายภาค 2.3.2 ผลการฝึกปฏิบัติ / การทำกิจกรรมของนักศึกษา
3.1.1 ทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทางด้านโครงสร้างภาษาอังกฤษ มาใช้ในวิชาการและวิชาชีพ 3.1.2 ทักษะในการนำความรู้ทางด้านโครงสร้างภาษามาประยุกต์ใช้กับการเรียนภาษาทางด้านอื่นๆ ได้อย่างครอบคลุม เช่น การอ่าน การเขียน การแปล เป็นต้น
3.2.1 บรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ภาษา 3.2.2 นักศึกษาซักถามและอภิปรายแสดงความคิดเห็น 3.2.3 นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ทำแบบฝึกหัดตามเนื้อหาการบรรยาย 3.2.4 นักศึกษาทำงานที่ได้รับมอบหมาย และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
3.3.1 การทดสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 3.3.2 การอภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็น 3.3.3 การทำแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมาย และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการมีมนุษย์สัมพันธ์ มีมารยาทสังคมที่ดี และมีความรับผิดชอบจากการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย และสำเร็จตามกำหนดเวลา
จัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม
4.3.1 ให้นักศึกษาประเมินกันเองในกิจกรรมกลุ่ม 4.3.2 ผู้สอนประเมินจากการปฏิบัติงานกลุ่ม 4.3.3 สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนรวมของนักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล