แคลคูลัสประยุกต์สำหรับวิศวกร

Applied Calculus for Engineers

1. รู้เกี่ยวกับระบบพิกัดเชิงขั้วและแก้ปัญหาแคลคูลัสของระบบพิกัดเชิงขั้วได้
2. รู้เกี่ยวกับสมการอิงตัวแปรเสริมและแก้ปัญหาแคลคูลัสของสมการอิงตัวแปรเสริมได้
3. รู้จักฟังก์ชันหลายตัวแปร และกราฟของฟังก์ชันหลายตัวแปร
4. แก้ปัญหาแคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปรได้
5. คำนวณฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ได้
6. คำนวณหาปริพันธ์หลายชั้น และนำไปประยุกต์ใช้ได้
7. รู้จักอนุกรมอนันต์และทดสอบการลู่เข้าของอนุกรมได้
8. รู้จักอนุกรมกำลัง อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมแมคคลอริน และการลู่เข้าของอนุกรม
9. หาปริพันธ์เชิงตัวเลขได้
10.เป็นการส่งเสริมประสบการณ์ของผู้เรียนในด้านการฝึกสมองอันเป็นแนวทางทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และ แก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
11.นำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์เชิงตัวเลข แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์ อนุกรมอนันต์และการทดสอบการลู่เข้า อนุกรมกำลัง อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมแมคลอริน  และยังเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีการปรับปรุงเนื้อหาและตัวอย่างเพิ่มเติม
ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์เชิงตัวเลข แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์ อนุกรมอนันต์และการทดสอบการลู่เข้า อนุกรมกำลัง อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมแมคคลอริน
ตามที่นักศึกษาต้องการ โดยอาจารย์ผู้สอนมีการแจ้งเวลาที่นักศึกษาสามารถเข้ามาปรึกษาได้
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
- มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
- เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมทั่วๆไป เช่นสอนให้เป็นคนไม่คิดร้ายคนอื่น ไม่อิจฉาคนอื่น ให้ช่วยเหลือตัวเองในการเรียน และปรึกษาเพื่อนที่มีความเข้าใจกว่า หรือปรึกษาครูผู้สอนในกรณีที่ไม่เข้าใจ แล้วเชื่อมโยงกับการเรียนแคลคูลัส เช่น ให้ตั้งใจทำการบ้าน ไม่ให้ลอกการบ้านเพื่อน ให้เป็นคนที่ตรงต่อเวลาทั้งการเข้าเรียน และการส่งการบ้าน  โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เป็นคนมีคุณธรรมในจิตใจ ไม่คดโกงถึงแม้มีโอกาส ฝึกทำการบ้านเป็นกลุ่ม แล้วให้ตัวแทนกลุ่มทำหน้าห้องเรียน
พฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงาน ว่าเป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดและตกลงกันในห้องเรียนหรือไม่ เหตุผลที่เข้าเรียนไม่ทัน ส่งงานไม่ทัน สมเหตุสมผลหรือสร้างเรื่องโกหก พฤติกรรมในการทำงานกลุ่ม การอาสาออกมาทำหน้าชัดเรียน ความเรียบร้อย และความถูกต้องของงานที่ทำ
- มีความรู้และเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างการคำนวณในแต่ละวิธีในเนื้อหาที่เรียน พร้อมทั้งในสูตรในการคำนวณ
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบข้อเขียน - วิเคราะห์ และแก้ปัญหาโจทย์โดยพิจารณาจากการซักถามในห้องเรียน
- มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
- มอบหมายให้ทำโจทย์ปัญหา - เสนอแนวคิดที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา
ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
มอบหมายให้ทำงานเป็นกลุ่มทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน มอบหมายงานรายบุคคล แล้วให้ศึกษาด้วยตัวเอง โดยค้นหาตัวอย่างจาก อินเตอร์เน็ต แล้วนำเสนอ
สังเกตจากพฤติกรรมการทำงานในกลุ่มในห้องเรียน การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย แบบประเมินตนเอง และเพื่อนประเมิน
ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงานและนำเสนอในชั้นเรียน พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารเทศในการสื่อสาร การส่งงานทางเมล์ microsoft team line ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยการใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มอบหมายงานตามใบงาน และโจทย์ที่ให้ศึกษาด้วยตัวเอง จากเว็บไซต์ สื่อการสอน แนะนำ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ แคลคูลัส พร้อมแนวการคิด
ดูจากการนำเสนอ รูปแบบการนำเสนอ สื่อที่นำเสนอ การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 1 2 3
1 FUNMA111 แคลคูลัสประยุกต์สำหรับวิศวกร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.3, 4.3 การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในการส่งงาน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 1-16 10 %
2 2.1, 3.1, 3.2 แบบทดสอบย่อย 4, 13 30 %
3 1.1, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 4.3, 5.2 การนำเสนอผลงาน/แบบฝึกหัด/รายงาน 7, 16 10 %
4 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 การสอบกลางภาค 8 25 %
5 1.1, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2 การสอบปลายภาค 17 25 %
เอกสารประกอบการสอน วิขา แคลคูลัสประยุกต์สำหรับวิศวกร (2565) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
- การถาม ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน
- ผลการสอบ
การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทีมผู้สอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ