วิศวกรรมชลศาสตร์

Hydraulic Engineering

เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักการของกลศาสตร์ของไหลในงานวิศวกรรม          ชลศาสตร์ มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้สมการในระบบท่อความดัน มีความเข้าใจและสามารถลดความเสียหายจากฆ้อนน้ำ มีความเข้าใจในการใช้งานเครื่องสูบและเครื่องกังหันน้ำ มีความเข้าใจและออกแบบทางน้ำสำหรับการไหลในทางน้ำเปิด เข้าใจลักษณะทางกายภาพของอ่างเก็บน้ำ การควบคุมตะกอน การลดการสูญเสียเนื่องจากการระเหยจากอ่างเก็บน้ำได้ เข้าใจการเลือกที่ตั้งและชนิดของเขื่อน สามารถออกแบบและบำรุงรักษาเขื่อนได้ สามารถออกแบบทางระบายน้ำที่เหมาะสมกับพื้นที่ สามารถวิเคราะห์มิติเชิงหน่วยและแบบจำลองทางชลศาสตร์
การปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเทคโนโลยีปัจจุบัน
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการของกลศาสตร์ของไหลในงานวิศวกรรมชลศาสตร์ การไหลในระบบท่อ วอเตอร์แฮมเมอร์ ปั๊มและเทอร์ไบน์ การไหลในทางน้ำเปิด การออกแบบอ่างเก็บน้ำ เขื่อน ทางระบายน้ำล้น แบบจำลองทางชลศาสตร์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2.1  แนะนำในห้องเรียน มอบหมายงานกลุ่ม
1.2.2  อธิบายระเบียบการเข้าชั้นเรียน มอบหมายความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมกลุ่ม
1.2.3  มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม นำเสนอผลงาน
1.2.4  แนะนำและยกตัวอย่างด้านผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม
1.3.1  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา จากงานกลุ่มที่มอบหมาย
1.3.2  ผลการเข้าชั้นเรียน
1.3.3  การส่งงานที่มอบหมายตามเวลา และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
1.3.4  สังเกตพฤติกรรมขณะดำเนินงานและผลการนำเสนอ
1.3.5  สังเกตพฤติกรรม สอบกลางภาคและปลายภาคเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม
2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.1.2   มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
2.1.3  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.4  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2.1.5   สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.1   สอน อธิบาย ยกตัวอย่าง ตามเนื้อหาวิชา ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ ในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ
2.2.2  กำหนดหัวข้อให้นักศึกษาในค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ นอกเวลาเรียน
2.2.3  อธิบายความเชื่อมโยงของเนื้อหาในวิชาที่ศึกษากับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2.4  อธิบายเนื้อหา แนะนำและยกตัวอย่าง มอบหมายงาน
2.2.5  อธิบายและยกตัวอย่างการประยุกต์แก้ปัญหา มอบหมายงาน
2.3.1  สอบย่อย สอบข้อเขียน ทั้งกลางภาค และ ปลายภาค
2.3.2  งานที่มอบหมาย รายงาน ผลงานที่นำเสนอ
2.3.3  ข้อเสนอความคิดของนักศึกษา
3.1.1   มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2   สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.4  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.5  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3.2.1  แนะนำและยกตัวอย่าง
3.2.2  แนะนำการวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา มอบหมายงานด้านการวิเคราะห์
3.2.3  อธิบาย และแนะแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม รวมทั้งยกตัวอย่างประกอบ พร้อมทั้งมอบหมายโครงการ
3.2.4  อธิบาย แนะนำ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง มอบหมายงานเพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้
3.2.5  แนะนำการสืบค้นข้อมูล และมอบหมายงานเพื่อการสืบค้นข้อมูล
3.3.1  แนะนำและยกตัวอย่าง
3.3.2  แนะนำการวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา มอบหมายงานด้านการวิเคราะห์
3.3.3  อธิบาย และแนะแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม รวมทั้งยกตัวอย่างประกอบ พร้อมทั้งมอบหมายโครงการ
3.3.4  อธิบาย แนะนำ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง มอบหมายงานเพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้
3.3.5  แนะนำการสืบค้นข้อมูล และมอบหมายงานเพื่อการสืบค้นข้อมูล
4.1.1  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.2  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
4.1.3  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1.4  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
4.1.5  มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
4.2.1  แนะนำและยกตัวอย่างความสำคัญของการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มอบหมายงาน
4.2.2  แนะนำและยกตัวอย่างสถานการณ์ที่มีการใช้ความรู้ในการช่วยเหลือสังคมอย่างเหมาะสม มอบหมายงาน
4.2.3  มอบหมายงานกลุ่มและกำหนดการดำเนินการอย่างมีขั้นตอน ติดตามการดำเนินการ และให้มีการเปลี่ยนกลุ่มทำงานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาทำงานได้กับผู้อื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
4.2.4  อธิบายบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการทำงาน มอบหมายงานกลุ่มกำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนอย่างชัดเจน
4.2.5  อธิบายพื้นฐานความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม
4.3.1  สังเกตและประเมินพฤติกรรมนักศึกษา
4.3.2  ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความรับผิดชอบ
4.3.3   ผลจากการติดตามการดำเนินการ และการประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา
4.3.4   ผลการทำงาน
4.3.5   ทดสอบย่อย
4.3.6   สังเกตและสอบถามถึงจิตสำนึกของนักศึกษา
5.1.1  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
5.1.2  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
5.1.3  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.4  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5.2.1 แนะนำและยกตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา มอบหมายงาน
5.2.2  แนะนำวิเคราะห์ มอบหมายงานเพื่อการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหา
5.2.3  แนะนำการสืบค้น ยกตัวอย่างเครื่องมือสื่อสาร มอบหมายงานเพื่อการสืบค้นข้อมูล
5.2.4  แนะนำทักษะการสื่อสาร มอบหมายงาน นำเสนอผลงาน
5.3.1  สังเกตการณ์ใช้คอมพิวเตอร์
5.3.2  ผลงานที่มอบหมาย
5.3.3  ทดสอบย่อย
5.3.4  ผลงานและการนำเสนอ
มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
1. ส่งเสริมและกระตุ้นให้       นักศึกษาใช้เวลาว่างในการฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางด้านอุทกวิทยาอย่างเหมาะสม
2. ฝึกนักศึกษาให้มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
พิจารณาผลการปฏิบัติการ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 ENGCV604 วิศวกรรมชลศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1,2.2,2.3, 2.4,2.5 การทดสอบย่อย (Quiz) 4 ครั้ง 1-15 20%
2 2.4,2.5,3.1, 3.2,3.3,3.4, 3.5 มอบหมายงานและประเมินจากผลการนำเสนอ 2,12 10%
3 2.1,2.2,2.3, 2.4,2.5 การสอบกลางภาค 9 25%
4 2.1,2.2,2.3, 2.4,2.5 การสอบปลายภาค 17 25%
5 1.3,1.5 การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 1-15 2%
6 1.3,4.3 การประเมินพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ 1-15 2%
7 1.1,1.3,1.5, 4.1,4.2,4.3 การประเมินตนเองของนักศึกษา พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ 1-15 2%
8 4.1,4.2,4.3 การประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม โดยนักศึกษาสมาชิกกลุ่ม 4,5,15 2%
9 4.2,4.3 การประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน โดยนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา 15 2%
ชื่อหนังสือ : วิศวกรรมชลศาสตร์  ผู้แต่ง : รศ.กีรติ  ลีวัจนกุล
ชื่อหนังสือ : วิศวกรรมชลศาสตร์  ผู้แต่ง : ผศ.โชติไกร ไชยวิจารณ์  ชื่อหนังสือ : วิศวกรรมชลศาสตร์, Hydraulic Engineering  ชื่อหนังสือ : ชลศาสตร์, Hydraulics  ชื่อหนังสือ : กลศาสตร์ของไหล, Fluid Mechanics  แก้ไข
ชื่อหนังสือ : วิศวกรรมชลศาสตร์, Hydraulic Engineering  ชื่อหนังสือ : ชลศาสตร์, Hydraulics  ชื่อหนังสือ : กลศาสตร์ของไหล, Fluid Mechanics
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยภาควิชา จากการสังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
ภาควิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  แล้วจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กำหนดทุกภาคการศึกษา  ภาควิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในชั้นเรียน  และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมอาจารย์ทั้งภาควิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป