การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Data Communication and Computer Network System

BSCCT603 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์3(2-2-5) Data Communication and Computer Network System รหัสรายวิชาเดิม :BSCCT603 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย แบบจําลอง เครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย โพรโตคอล เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช็ในระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ หมายเลขไอพี การทําซับเน็ต การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย
Study and practice about basics of communication and network, network models, network topology, local area network and ethernet, wireless network, protocol, and Internet. Practice in installation of networking devices, IP address, subnet assignment, and network operating system
1.ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2.แบบจําลอง เครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย โพรโตคอล
3. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4. ฝึกปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช็ในระบบเครือข่าย
5. คอมพิวเตอร์ หมายเลขไอพี การทําซับเน็ต
6.การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย
 
BSCCT603 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์3(2-2-5) Data Communication and Computer Network System รหัสรายวิชาเดิม :BSCCT603 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย แบบจําลอง เครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย โพรโตคอล เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช็ในระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ หมายเลขไอพี การทําซับเน็ต การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย
Study and practice about basics of communication and network, network models, network topology, local area network and ethernet, wireless network, protocol, and Internet. Practice in installation of networking devices, IP address, subnet assignment, and network operating system
วันพุธ เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้องพักอาจารย์ CB201
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ ความสำคัญ 4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- กำหนดข้อกำหนดของรายวิชาเช่น การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน   
ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา 
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ\เละทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญูหา 3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบ   ต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกำหนด 4. สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ 5. รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 8. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บรรยายเนื้อหาบทเรียนประกอบสื่อการสอน - เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามในประเด็นที่สงสัยและอภิปราย - ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมตามโจทย์ที่มอบหมาย
-ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค -ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน -ประเมินจากงานที่มอบหมาย
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อให้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
- ยกตัวอย่างพร้อมให้นักศึกษาร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียน - ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมตามโจทย์ที่มอบหมาย - มอบหมายงานและนำเสนอหน้าชั้น
- ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค - ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การนำเสนองาน - ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเเก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 4. มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถวัดระหว่างการทำกิจกรรรมร่วมกัน
มอบหมายงานและนำเสนองานในชั้นเรียน 
- ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน - ประเมินจากพฤติกรรมขณะนำเสนอผลงาน
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 
1. เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 2. สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3. ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
- ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมตามโจทย์ที่มอบหมาย - มอบหมายงานและนำเสนอหน้าชั้น
- ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย - ประเมินจากการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอ ความสามารถในการอธิบาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์, 2548, เครือข่ายคอพิวเตอร์และการสื่อสาร (Computer Network and Communication)
กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั
https://www.netacad.com/courses/networking/ccna-introduction-networks 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัย   - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา - การพิจารณาผลงานที่มอบหมาย
หลังจากทราบผลการประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงการเรียนการสอน โดย
- รวบรวมปัญหาการเรียนของนักศึกษาและแนวทางแก้ไข โดยพิจารณาจากประเด็นในการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
- การจัดทำและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
- มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง - ให้นักศึกษามีโอกาสตรวจสอบคะแนนก่อนรายงานผลการเรียน
พิจารณาผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา และวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น เช่น การปรับปรุงเนื้อหา ตัวอย่างที่ใช้ในการเรียนการสอนให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป