ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้า

Electrical System Design Laboratory

ประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนทฤษฎีให้สามารถออกแบบระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งแนวคิดในการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังที่ปรับปรุงให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยีในระบบต่าง ๆ
ปฏิบัติเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในรายวิชา ENGEE126 การออกแบบระบบไฟฟ้า
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
        1.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
        1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
        1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
        1.1.4 ไม่เน้น
        1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2.1  นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้อง มีระเบียบของห้องเรียน การทำความสะอาด  การตรวจสอบเครื่องมือ 1.2.2 แจ้งให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนตรงเวลา   แต่งกายถูกต้อง  ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ 1.2.3 ให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม
1.3.1  สังเกตุจากการแต่งกาย   การทำความสะอาด  การตรวจสอบเครื่องมือ 1.3.2  เช็คชื่อนักศึกษา  ตรวจสอบการแต่งกาย 1.3.3  สังเกตุจากการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่ม แต่ละคนมีบทบาทอย่าง
        2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
        2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
        2.1.3 ไม่เน้น
        2.1.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
        2.1.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.1 คำนวณเพื่อหาค่าต่างที่เกี่ยงข้องในการออกแบบระบบไฟฟ้า
2.2.2 พิจารณาถึงความเหมาะสมในการออกแบบ 
2.2.3 เลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการออกแบบที่ถูกต้องเหมาะสม
    2.3.1 สัมภาษณ์จากผลการออกแบบ
   2.3.2 ตรวจผลการออกแบบ
   2.3.3 สอบ
          3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
          3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
          3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
          3.5 ไม่เน้น
มอบงานให้นักศึกษาออกแบบ
สัมภาษณ์แนวคิด  วิธีการคิด    ตรวจการออกแบบ
        4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
        4.1.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
        4.1.3 ไม่เน้น
        4.1.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
        4.1.5 ไม่เน้น
4.2.1 ให้นักศึกษาทำงานกลุ่ม  อ่านคู่มือต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ
4.2.2 นักศึกษต้องวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
4.2.3 นักษาต้องแบ่งการทำงานในกลุ่ม  
4.3.1 สังเกตุจากการปฏิบัติงาน
4.3.2 สัมภาษณ์ก่อนทำงาน และในขณะทำงาน
        5.1.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
        5.1.2 ไม่เน้น
        5.1.3 ไม่เน้น
        5.1.4 ไม่เน้น
      5.1.5 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
ให้นักษึกษาคำนวณหาค่าประกอบการออกแบบ
สอบ
        6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
มอบงานให้นักศึกษาออกแบบ
ตรวจผลการออกแบบ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2 ด้านความรู้ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGEE127 ปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การคำนวณหาคาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานออกแบบรายบุคคล 1-16 35%
2 ผลการออกแบบ ตรวจจากการออกแบบ 1-16 35%
3 การประยุกต์ใช้ความรู้ สอบแนวคิดในการออกแบบ 17 20%
3 การประยุกต์ใช้ความรู้ สอบแนวคิดในการออกแบบ 17 20%
5 คุณธรรม จริยธรรม เช็คชื่อ 1-16 10%
ลำดับ ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง
1 การออกแบบระบบไฟฟ้า ประสิทธิ์  พิทยพัฒน์
2 การออกแบบระบบไฟฟ้า ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
3 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าตาม มาตรฐานของการไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง) ลือชัย  ทองนิล
4  หลักการและเทคนิคการออกแบบระบบไฟฟ้า ศุลี  บรรจงจิต
5 คู่มือวิศวกรไฟฟ้า ลือชัย  ทองนิล 6 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  
แบบอาคาร   แคตล็อก    โปรแกรมการออกแบบแสงสว่าง
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย  มาตรฐานชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
    1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
    2. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 
     2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 
     2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 
     2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 
      3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
      3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
      4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 
      4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 
       5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
       5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง