คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical Engineering Mathematics

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับฟังก์ชันเชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้ สมการเชิงอินทิกรัลและการประยุกต์ใช้ ความน่าจะเป็น และการประยุกต์ใช้ โปรแกรมค านวณทางคณิตศาสตร์ส าหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม วิจัยและพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมสู่สากล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับนี้ เป็นฉบับปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ของหลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ สภาพการศึกษาของชาติและภาคอุตสาหกรรม ปรับปรุงหลักสูตรโดยทาการ รวมวิชาเฉพาะที่แสดงแทนอัตลักษณ์ของแต่ละเขตพื้นที่ และปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับปรัชญาของ มหาวิทยาลัยที่ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและเป็นผู้ใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ โดยคาดว่าผลที่ได้รับ จะส่งผลช่วยให้การจัดการศึกษาได้พัฒนานักศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการ ของตลาดแรงงาน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับฟังก์ชันเชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้ สมการเชิงอินทิกรัลและการประยุกต์ใช้ ความน่าจะเป็น และการประยุกต์ใช้ โปรแกรมค านวณทางคณิตศาสตร์ส าหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
5 ชม ต่อ สัปดาห์ ในเวลาเรียนวิชานี้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ฟังก์ชันเชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้ สอบกลางภาค 8 25 %
2 สมการเชิงอินทิกรัลและการประยุกต์ใช้ ความน่าจะเป็น และการประยุกต์ใช้ สอบปลายภาค 16 25 %
3 แบบฝึกหัด การบ้าน งานที่ได้รับมอบหมาย จำนวนการส่งงาน ความถูกต้อง จำนวนอย่างน้อย 8 ครั้ง ที่จบบทเรียนแต่ละบท 10 %
4 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์สำหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้า ใบงาน 15 สัปดาห์ 30 %
5 คุณธรรม จริยธรรม การตรงต่อเวลา การตรงต่อเวลา มารยาท การแต่งกาย การใช้วาจาสุภาพ ความตั้งใจเรียน เป็นต้น ทุก สัปดาห์ 10 %
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า และเอกสารประกอบการสอน