ปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาไฟฟ้า

Electrical Maintenance Practice

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร การเขียนรายงาน ผลการปฏิบัติงานและแผนการบำรุงรักษา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร การเขียนรายงาน ผลการปฏิบัติงานและแผนการบำรุงรักษา เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำไปพัฒนา และประยุกต์ใช้งานในการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยี และนวัตรกรรมที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร การเขียนรายงาน ผลการปฏิบัติงานและแผนการบำรุงรักษา
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
แสดงออกซึ่งจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู ที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู


แสดงออกซึ่งการมีวินัย ขยัน อดทน เสียสละ ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ วินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี เช่นการเข้าชั้น เรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย กำหนดให้นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่ม โดยฝึก ให้รู้บทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่ม การเป็นสมาชิกกลุ่ม การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น รวมทั้งการเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนแต่ละรายวิชา ในด้าน ความซื่อสัตย์สุจริตในการสอบ รวมทั้งการมีมารยาททางวิชาการ การไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นจัดกิจกรรมส่งเสริมและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และการมีจิตสำนึกสาธารณะ เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำความดี การทำประโยชน์และเสียสละแก่ส่วนรวม
1.3.1 ประเมินด้านจิตพิสัยของนักศึกษา เช่น การตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด และการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3.2 ประเมินความรับผิดชอบในการทำงานเป็นกลุ่ม การนำเสนอรายงานหน้า ชั้นเรียน และการรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอนและกลุ่มนักศึกษาในชั้นเรียน
1.3.3 ประเมินจากรายงานการกระทำทุจริตในการสอบ การมีมารยาททาง วิชาการ และการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่น
1.3.4 ประเมินผลจากรายงานการจัดกิจกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และการมีจิตสำนึกสาธารณะ
1.  มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาชีพเฉพาะ อย่าง กว้างขวาง ลึกซึ้ง และเป็นระบบ
2.  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพ เฉพาะรวมทั้งคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งตระหนักถึง ความสำคัญของงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
3.  สามารถนำหลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาไปบูรณาการข้าม ศาสตร์และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสม
2.2.1 เลือกใช้วิธีการสอนให้เหมาะสมตามหัวข้อของลักษณะรายวิชา โดย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามสภาพจริง
2.2.2 ส่งเสริมและชี้แนะให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากระบบเทคโนโลยี สารสนเทศทางวิชาการ รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ด้วยวิธีการที่ เหมาะสม แล้วนำมาประยุกต์สร้างผลงานทางวิชาการ
2.2.3 ส่งเสริมและชี้แนะการบูรณาการนำความรู้ร่วมกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อนำมา ประยุกต์เข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการฝึกงานในสถานประกอบการ และ ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู
2.3.1   ประเมินผลตลอดภาคเรียน
2.3.2   ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
2.3.3   ประเมินผลจากการนำเสนอโครงการ
2.3.4   ประเมินผลจากการฝึกงานในสถานประกอบการ
2.3.5   ประเมินผลจากการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู
3.1.1 มีจินตนาการในการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่มี ความสลับซับซ้อน ในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
3.1.2 มีทักษะในการเป็นผู้นำความรู้เพื่อการสืบค้นข้อมูล วินิจฉัย วิเคราะห์ และสรุปประเด็นของสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
3.2.1     ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยฝึกทักษะด้านปฏิบัติการ
3.2.2     ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ แล้ววินิจฉัย และสรุป ประเด็นของสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ
3.3.1    ประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.3.2     ประเมินผลจากการฝึกทักษะด้านปฏิบัติการ
3.3.3     ประเมินผลจากการอภิปรายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหา ในประเด็นที่ได้ จากการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ
4.1.1     แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
4.1.2     แสดงออกถึงการมีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
4.1.3     สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมตามบทบาท หน้าที่ การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
4.1.4    สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยในการทำงาน และมีจิตสำนึกต่อสังคมด้านการนำความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม
4.2.1     ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกลุ่มที่แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.2.2     ส่งเสริมการนำเสนอผลงานหรือกิจกรรมทางวิชาการ
4.2.3    กำหนดบทบาท หน้าที่ การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือและเอื้อต่อการ แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
4.2.4  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการบริการทางวิชาการต่อสังคม
4.3.1     ประเมินพฤติกรรมจากการแสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.3.2     ประเมินผลการนำเสนอผลงานหรือกิจกรรมทางวิชาการ
4.3.3  ประเมินผลการทำงานเป็นทีมตามที่ได้รับมอบหมาย
4.3.4  ประเมินผลการดำเนินการบริการทางวิชาการต่อสังคม
5.1.1   มีทักษะในการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลทำให้สามารถเข้าใจ องค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
5.1.2 สามารถใช้ดุลยพินิจในการสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลผล แปล ความหมายและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3  สามารถสนทนา เขียน และนำเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  เพื่อสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   ติดตามข้อมูลข่าวสารประเด็นส าคัญด้านวิชาการจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.2  วิเคราะห์และแปลความหมายจากข้อมูลข่าวสาร
5.2.3  นำเสนอรายงานด้านวิชาการโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1   ความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามข้อมูลข่าวสาร
5.3.2   ความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมาย
5.3.3   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน
5.3.4   จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับ สถานการณ์และวัฒนธรรมสากล
6.1.1  แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานใน วิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพครู การบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ ที่มีรูปแบบ หลากหลายอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์
6.1.2  แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนรวมถึง ประยุกต์วิธีการสอนได้อย่างบูรณาการที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายอย่างมี นวัตกรรม
6.2.1 สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
6.2.2 สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
6.2.3 สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ
6.2.4 จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
6.2.5 สนับสนุนการจัดทำโครงงาน
6.2.6 การฝึกงานในสถานประกอบการ
6.2.7 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู
6.3.1 ประเมินจากกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน
6.3.2 ประเมินผลทักษะในการปฏิบัติงาน
6.3.3 ประเมินผลจากโครงงานนักศึกษา
6.3.4 ประเมินผลการฝึกงานในสถานประกอบการ
6.3.5 ประเมินผลการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 TEDEE124 ปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาไฟฟ้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 3.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 6.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 20% 20%
2 2.2, 2.3, 3.1,3.2, 5.1 รายงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10% 40%
3 1.1, 1.2, 1.3,4.1,4.2,4.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
- ฝ่ายซ่อมบำรุง สำนักงาน มจธ. บางขุนเทียน; คู่มือการให้บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล,  การบำรุงรักษา สำนักพิมพ์    : se-ed
- คณะกรรมการกลุ่มผลิตวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ , ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,2530
-    สมคิด วิริยะประสิทธิ์ชัย ,ความรู้เบื้องต้นทางอิเล็กทรอนิกส์ ,กรุงเทพฯ ,สำนักพิมพ์เซ็นเตอร์ ,2536
- สมโชค  ลักษณะโต ,ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ,ปทุมธานี ,สำนักพิมพ์เม็ดทรพริ้นติ้ง ,2542                                                                             
-
งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การวัด เช็คอุปกรณ์ ค้นหาทางเว็ปไซค์ www.google.com
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง