การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

Computer Electrical Drawing

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน องค์ประกอบ ประโยชน์การการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ และนำมาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบระบบไฟฟ้า
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ          ในเกี่ยวกับการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรม AutoCAD เบื้องต้น ชุดคำสั่งในการเขียนแบบ ชุดคำสั่งในการแก้ไขภาพ การเขียนเส้นบอกขนาด เขียนแบบสัญลักษณทางไฟฟา เขียนแบบงานควบคุมทางไฟฟ้า เขียนแบบงานติดตั้งไฟฟ้า การเขียนแบบระบบไฟฟ้า และการพิมพ์แบบแปลน Study and introduction to AutoCAD; drawing toolbars; modifying toolbars; dimension of toolbars; electrical symbol drawing; electrical installation drawing; electrical control drawing; electrical system drawing; understanding plot method.
อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านทาง Facebook  -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์  และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับการใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์ ในการเขียนแบบระบบไฟฟ้า
1.2.2 กำหนดให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเพื่อเพิ่มทักษะในการใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์ ในการเขียนแบบระบบไฟฟ้า
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.3.3   ประเมินผลจากแบบฝึกหัดที่มอบหมาย
มีความรู้ในหลักการ ความสำคัญ การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ และนำไปใช้ในการออกแบบระบบไฟฟ้าได้
บรรยาย  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาร่วมในการแก้ปัญหา และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2.3.2   ประเมินจากการแบบฝึกหัดท้ายบทเรีย
 
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยี
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำใบงานฝึกการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 3.2.2   วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ และนำไปใช้ในการออกแบบระบบไฟฟ้าได้ 3.2.3   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1   สอบปฏิบัติปลายภาคเรียนวัดความสามารถในการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 3.3.2   วัดผลจากการทำใบงานฝึกการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   ปฏิบัติการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 4.2.2   มอบหมายงานรายบุคคล เช่น ใบงานฝึกการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 4.2.3   การนำส่งใบงานฝึกการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ท้ายบทเรียน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข 5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน 5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำใบงานฝึกปฏิบัติการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.1.1 พัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบทางไฟฟ้า 6.1.2 ฝึกหารทำงานเป็นทีม
6.2.1 มอบหมายงานให้ฝึกปฎิบัติการ
6.3.1 ตรวจสอบจากผลงานของนักศึกษาที่ส่งมา 6.3.2 ทดสอบ ซักถาม แนวความคิดจากผลงานที่ส่งมา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ผลงานจากงานที่มอบหมาย ตรวจสอบผลงาน ทุกสัปดาห์ 100%
1. ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช , ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา   “การเขียนแบบไฟฟ้า” 2. มนตรี  เงาเดช  “เอกสารประกอบการเรียน การใช้งานโปรแกรม AutoCAD” 3. สมเจตน์ ม่วงเกษม “เขียนแบบไฟฟ้า”
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์ https://www.facebook.com/montri.ngaodet/ https://blog.rmutl.ac.th/montri/
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ