การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบคอนเวกซ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า

Convex Optimization in Electrical Engineering

เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับการหาค่าเหมาะที่สุดแบบคอนเวกซ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า การวิเคราะห์เซตคอนเวกซ์และฟังก์ชันคอนเวกซ์ การโปรแกรมแบบเชิงเส้น แบบกำลังสอง แบบกำลังสองน้อยที่สุด และแบบกึ่งแน่นอน การแก้ปัญหาแบบมินิเมกซ์ ปริมาตรสุดขีด วิธีทำให้อยู่เฉพาะที่ วิธีระนาบตัด วิธีทรงรีเงื่อนไขความเหมาะสมที่สุด การปัญหาด้วยทฤษฎีบททวีภาวะ ทฤษฎีบทางเลือก วิธีจุดภายใน และการประยุกต์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า วิจัย และ นวัตกรรม
เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้นักศึกษา
การศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับการหาค่าเหมาะที่สุดแบบคอนเวกซ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า การวิเคราะห์เซตคอนเวกซ์และฟังก์ชันคอนเวกซ์ การโปรแกรมแบบเชิงเส้น แบบกำลังสอง แบบกำลังสองน้อยที่สุด และแบบกึ่งแน่นอน การแก้ปัญหาแบบมินิเมกซ์ ปริมาตรสุดขีด วิธีทำให้อยู่เฉพาะที่ วิธีระนาบตัด วิธีทรงรีเงื่อนไขความเหมาะสมที่สุด การปัญหาด้วยทฤษฎีบททวีภาวะ ทฤษฎีบทางเลือก วิธีจุดภายใน และการประยุกต์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า วิจัย และ นวัตกรรม
1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
https://stanford.edu/~boyd/cvxbook/
อ้างอิงจากเวบไซต์รายวิชา Convex Optimization ของ Standford ตามลิงค์ข้างล่างนี้
https://stanford.edu/class/ee364a/lectures.html
Prof. Stephen Boyd
https://stanford.edu/~boyd/