การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

Software Design and Development

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การจัดทำข้อกำหนด การออกแบบ การเลือกใช้เครื่องมือ การลงมือพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์  โดยจะเน้นที่กระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น การออกแบบคลาสและความสัมพันธ์ระหว่างคลาส การสืบทอด การพ้องรูป คลาสนามธรรม เป็นต้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ได้มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เช่น Design Pattern การจัดการข้อกำหนดซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ MVC เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในภาพกว้าง และทันต่อสมัย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับ แบบจำลองข้อมูล และระบบฐานข้อมูล การเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ มาตรฐานของซอฟต์แวร์ และการจัดการข้อจำกัดเชิงวิศวกรรม กระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมและเทคนิคการเลือกคำสั่งในการแก้ไขปัญหาในเชิงโปรแกรมรูปแบบการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง แบบจำลองการไม่ประสานกันสำหรับการเขียนโปรแกรมที่มีการประมวลผลร่วมกัน การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ กระบวนการทดสอบและคุณภาพของซอฟต์แวร์ การสร้างหน่วยทดสอบ รวมถึงการประยุกต์ใช้งานสำหรับอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นกลุ่มหรือเฉพาะรายตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการกําหนดเวลาร่วมกับระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 3.1 3.1, 3.4 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 20% 20%
2 2.2, 4.6, 5.4 2.7, 3.4, 4.6 5.1, 6.1 3.4, 4.6, 5.4 ทำแบบฝึกหัดรายบุคคล ฝึกปฎิบัติรายบุคคล นำเสนองานที่มอบหมาย งานกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 10% 20% 20%
3 1.2 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1.1 Introduction to Programming Using java An Object Oriented Appreach by DAVID M.ARNOW SCOTT DEXTER GERALD WEISS             1.2 UML for Java Programmers by Robert Cecil Martin, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632             1.3 The Essence of Object Oriented Programming with Java and UML by Bruce E. Wampler, Ph.D.             1.4 Object-Oriented Programming School of Computer Science University of KwaZulu-Natal FebruRY 5, 2007             1.5 Java Programming volume I, ดร.วีระศักดิ์ ซึงถาวร, ซีเอ็ดยูเคชั่น