เตรียมสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน

Pre Co-operative Education / Pre Job internship

ฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานทางวิชาชีพโดยมุ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา หรืฝึกงานทางวิชาชีพ ทักษะด้านการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ การเรียนรู้มารยาทสากล จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ
ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานทางวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะ เน้นในด้านความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางวิชาชีพ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะในการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาท ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
1.1.1 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และมีจิตสำนึกสาธารณะ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
1.1.2 มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
1.1.3 มีความเคารพต่อกฏระเบียบ และข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
1.1.4 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้
1.2.1 นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
1.2.2 นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
1.2.3 นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
1.2.4 นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
1.3.1 การสังเกตการปฏิบัติงาน 
1.3.2 ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
1.3.3 ความตรงต่อเวลาในการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
1.3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยพนักงานพี่เลี้ยง
2.1.2 มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน สามารถนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้
2.1.3 มีความรู้และเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนการจัดการปฏิบัติงาน การควบคุมและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่หลากหลาย
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
2.3.1 การตอบคำถามของนักศึกษาหลังการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
2.3.2 การบันทึกผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3.1.2 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.1.3 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ สร้างสรรค์และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคม
3.1.5 สามารถศึกษาค้นคว้า ประยุกต์ความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
3.3.1 การตอบคำถามของนักศึกษาหลังจากการนำเสนอผลการปฏิบัติงานด้วยวาจา
3.3.2 พิจารณาการปฏิบัติงานของนักศึกษา หรือผลงานนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานพี่เลี้ยง
3.3.3 จากผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
4.1.1 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.2 มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม การแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม
4.1.3 มีความสามารถในการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงานในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆทั้งในบทบาทของผู้นำและผู้ร่วมทีมทำงาน
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
4.3.1 พิจารณาจากงานที่ได้รับมอบหมายจากการฝึกงานภายใน
4.3.2 พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและข้อวิพากษ์ของผู้ประเมิน
5.1.3 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
5.3.1 ผลการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
6.1.3 สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการทำงาน สังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
6.1.4 สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเชิงบูรณาการได้ด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความอย่างมีเหตุผล
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
6.3.1 งานที่ได้รับมอบหมายและผลการฝึกปฏิบัติงานจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
6.3.2 การนำเสนอผลการปฏิบัติงานด้วยวาจาหลังการฝึกงานและการตอบคำถามจากคณะกรรมการ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และมีจิตสำนึกสาธารณะ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 1.2 มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม 1.3 มีความเคารพต่อกฏระเบียบ และข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 1.4 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้ 1.5 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบด้านคุณธรรม จริยธรรมที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล องค์กรและสังคมจากการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 2.2 มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน สามารถนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 2.3 มีความรู้และเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนการจัดการปฏิบัติงาน การควบคุมและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่หลากหลาย 3.2 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 3.3 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ สร้างสรรค์และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคม 3.5 สามารถศึกษาค้นคว้า ประยุกต์ความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 4.1 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.2 มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม การแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม 4.3 มีความสามารถในการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงานในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆทั้งในบทบาทของผู้นำและผู้ร่วมทีมทำงาน 4.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.3 สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการทำงาน สังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต 6.4 สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเชิงบูรณาการได้ด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความอย่างมีเหตุผล
1 BOAEC114 เตรียมสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1 1.2 1.3 1.4 2.2 3.2 5.3 5.6 6.3 6.4 ผลการประเมินการปฏิบัติงานในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 17 70%
2 1.4 1.5 1.6 2.3 3.3 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 การนำเสนอผลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยด้วยวาจาต่อคณะกรรมการ 17 10%
3 1.5 1.6 2.3 3.2 3.3 3.5 เล่มรายงานผลการฝึกปฏิบัติงานภายในฉบับสมบูรณ์ 17 10%
4 การบันทึกผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 4 8 12 16 10%
-
-
วิชาวางแผนการทำงาน สิ่งสำคัญที่ไม่มีใครเคยสอน  ผู้แต่ง : มานาบุ มิซุโนะ (Manabu Mizuno)
8 วิธีเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง ผู้แต่ง : หลิว หย่ง เซิง ผู้แปล : กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล
สอบถาม สัมภาษณ์นักศึกษาเป็นรายบุคคล
นักศึกษาประเมินและข้อเสนอแนะ ข้อวิพากษ์จากนักศึกษา
นำข้อวิพากษ์จากนักศึกษา ปัญหาที่พบมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
การสัมภาษณ์นักศึกษาหลังการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
การเลือกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมสำหรับการฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา