ปัญหาพิเศษในการสอบบัญชี

Special Problem in Auditing

    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในสถานการณ์ต่างๆโดยเน้นด้านปฏิบัติและมาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประเด็นที่น่าสนใจทางการสอบบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการตรวจสอบ เช่น การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงานความยั่งยืน ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในธุรกิจประเภทต่างๆ และแนวทางการแก้ไขโดยใช้กรณีศึกษา บทความและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ การตรวจสอบทุจริต แนวการตรวจสอบตามหลักการบัญชีนิติวิทยา และจรรยาบรรณวิชาชีพ
      เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในสถานการณ์ต่างๆโดยเน้นด้านปฏิบัติและมาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประเด็นที่น่าสนใจทางการสอบบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการตรวจสอบ เช่น การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงานความยั่งยืน ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในธุรกิจประเภทต่างๆ และแนวทางการแก้ไขโดยใช้กรณีศึกษา บทความและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ การตรวจสอบทุจริต แนวการตรวจสอบตามหลักการบัญชีนิติวิทยา และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ศึกษาการใช้หลักการและวิธีการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในสถานการณ์ต่างๆโดยเน้นด้านปฏิบัติและมาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประเด็นที่น่าสนใจทางการสอบบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการตรวจสอบ เช่น การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงานความยั่งยืน ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในธุรกิจประเภทต่างๆ และแนวทางการแก้ไขโดยใช้กรณีศึกษา บทความและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ การตรวจสอบทุจริต แนวการตรวจสอบตามหลักการบัญชีนิติวิทยา และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สอนเสริมเป็นรายบุคคล (เฉพาะรายที่ต้องการเพิ่มเติม)
1.มีความรู้และความเข้าใจในหลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี
2.สามารถประยุกต์หลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
3.แสดงออกถึงความเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ระมัดระวังรอบคอบ
2.สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา
3.ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนดตลอดจนการแต่งกาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2.การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
1.มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการปฏิบัติด้านการบัญชี เพียงพอที่จะประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
1.จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะ ของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2.จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมอบหมายให้ทำรายงาน โครงงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
6.  การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม – ตอบ
1.การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
7.ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น การบ้าน งานที่มอบหมาย รายงาน                     การทดสอบย่อย การนำเสนอรายงาน การค้นคว้า หน้าชั้นเรียน
2. มีความสามารถในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม
4.มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานทางบัญชีในเรื่องที่มีความสำคัญต่อองค์กร
4.การศึกษาค้นคว้า และรายงานทางเอกสาร และรายงานหน้าชั้นเรียน
5.การหมายงาน การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง
6.ประเมินจากการรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน โดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน
8.ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
-
2.จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
6.มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
7.สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
1.มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการใช้ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคในการวางแผนงาน การควบคุม การประเมินผล และการรายงานผล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
5.ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ               ในสถานการณ์ต่าง ๆ บนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข ได้
 
1.การทดสอบย่อย กลางภาคและปลายภาค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 1. 3. 2. 4. 1. 3.
1 BACAC148 ปัญหาพิเศษในการสอบบัญชี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ข้อ 1 (1) (2) ข้อ 2 (1) (2) (3)(4) ข้อ 3 (1) (2) ำแบบทดสอบกลางภาคบทที่ 1 –6 ทำแบบทดสอบปลายภาคบทที่ 7-12 9 17 35 คะแนน 35 คะแนน
2 ข้อ 1 (1)(2) ข้อ 2 (1) (2) (3) (4) ข้อ 3 (1) (3) ข้อ 4 (1) (2) (4) ข้อ 5 (2)(3) - ประเมินจากการตรงต่อเวลาฯ - ประเมินจากงานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10 คะแนน 20 คะแนน
เอกสารประกอบการสอน โดย ผศ.ธิตินันท์ กุมาร