แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

Database System Concepts

1. เพื่อให้นักศึกษามีความมรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล สามารถอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างหน่วยเก็บข้อมูล 2. เพื่อให้นักศึกษามีเข้าใจและอธิบายแบบจำลองข้อมูล และระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 3. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ และสามารถออกออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยใช้แผนภาพอี-อาร์ 4.เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยวิธีการให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน(Normalization) 5.เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการดำเนินการทางธุรกิจ 6. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาเอส คิว แอล ในการจัดการจัดเก็บข้อมูล การ การนำข้อมูลมาประมวลผล การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงาน และการรักษาความปลอดภัยในฐานข้อมูล
1. เพื่อให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่เป็นรูปธรรมในการศึกษาวิชาอื่น ๆ ในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ในวิชานี้เพื่อใช้ประกอบอาชีพได้
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล และองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลแฟ้มข้อมูล สถาปัตยกรรมข้อมูล สารสนเทศ และฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลด้วยแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ด้วยอีอาร์โมเดล แบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะ การทำให้เป็นบรรทัดฐาน แบบจำลองข้อมูลเชิงกายภาพ พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลแบบกระจาย และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ คลังข้อมูล และเหมืองข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาที่ใช้อธิบายและจัดการฐานข้อมูล และซอฟต์แวร์ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
Study about the fundamentals of database systems and its components, file systems, data architecture, information, and database; conceptual database model, relational database model using entity relationship diagram ( E-R diagram), logical database model, normalization, physical database model; relational algebra; distributed database; basic concepts of business intelligence (BI), data warehouse, data mining, and database security; practice about database modeling, structured query language (SQL), and database management system.
- อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม (3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(1) จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (2) สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา (3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กําหนดตลอดจนการแต่งกาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย (4) กําหนดงานเป็นกลุ่ม เน้นการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม เน้นความมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น (5) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการมีเมตตา กรุณา ความเสียสละ และการทําประโยชน์ให้กับชุมชน (6) ใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน (7) อธิบายระเบียบลงโทษผู้ทุจริตการสอบโดยการสอดแทรกในการสอน
(1) การเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (2) การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่ง กาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย (3) การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม (4) การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม และความมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน (5) ความเอื้อเฟื้อหรือความมีน้ำใจต่อเพื่อนและครูอาจารย์ (6) ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ (7) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกําหนด (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนําไปประยุกต์ (5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.  จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะ ของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 2.  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมอบหมายให้ทำรายงาน โครงงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน 3.  จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 4.  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นำเสนอ และถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป 5.  ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 6.  การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม – ตอบ
1.  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 2.  รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการนำความรู้ไปตอบในแบบทดสอบ 3.  ผลการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง หรือสถานการณ์จริง 4.  ผลงานจากการค้นคว้าและการนำเสนอ 5.  ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา 6.  ประเมินจากการนำเสนอผลงาน 7.  ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น การบ้าน งานที่มอบหมาย รายงาน การทดสอบย่อย การนำเสนอรายงาน การค้นคว้า หน้าชั้นเรียน
(1) คิดอย่างมีวิจารณญานและอย่างเป็นระบบ (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
(1) จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการ การเรียนการสอนกับการทํางาน (2) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  จากกรณีศึกษา (งานที่ได้รับมอบหมาย) (3) กรณีศึกษาทางการจัดการ โครงงาน งานวิจัย และกำหนดให้นักศึกษาวางแผนการทำงานเป็นทีม (4) การศึกษาค้นคว้า และรายงานทางเอกสาร และรายงานหน้าชั้นเรียน  (5) การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง (6) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน และมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น (7) จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาว์ปัญญา ความคิด การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ด้านต่าง ๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา (2) การเลือกใช้ภาษาเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และสื่อสารในบริบทต่าง ๆ (3) การใช้ภาษาของนักศึกษาในบทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง (4) ประเมินจากการนำเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา (5) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ โดยออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ ที่เรียนมา ซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา (6) ประเมินจากการรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน โดยการนําเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน (7) ประเมินจากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จําลอง (8) ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้แนะสังคมในประเด็นที่เหมาะสม (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบในงานกลุ่ม (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(1) สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่างๆ ในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง (2) จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม (3) จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป (4) มอบหมายให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง (5) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคล อื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา (6) มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
(1) การทดสอบย่อย กลางภาคและปลายภาค (2) พฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา (3) พฤติกรรมและผลการประเมินการให้บริการวิชาการของนักศึกษา (4) การรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา  (5) พฤติกรรม ภาวการณ์เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี (6) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) (7) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และจากการรายงานหน้าชั้นเรียน (8) ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงานและการสหกิจศึกษา
(1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(1) สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงานในเนื้อหาของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง (2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ จากกรณีศึกษา (3) จัดให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลองหรือสถานการณ์เสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม (5) ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ บนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข ได้ (6) มีการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การทดสอบย่อย กลางภาคและปลายภาค (2)  ผลงานของนักศึกษาจากงานที่มอบหมายให้แต่ละบุคคล และเลือกการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม (3)  พฤติกรรม การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และความสามารถในการใช้ภาษา การสื่อสาร ของนักศึกษาเพื่อสื่อสาร (4) ประเมินจากการอธิบายหลักการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) ประเมินจากการสรุป และอภิปรายงาน/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวเลข ซึ่งได้รับมอบหมายร่วมกัน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BBAIS910 แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 - ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ทักษะด้านความรู้
- ทักษะทางปัญญา
- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สอบเก็บคะแนนกลางภาคและปลายภาค และสอบเก็บคะแนนย่อยตลอดภาคการศึกษาตามดุลยพินิจของผู้สอน โดยพิจารณาจากสภาวะและสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในระหว่างภาคการศึกษา 9 และ 17 60%
2 - ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ทักษะทางปัญญา
- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นำเสนองานกลุ่ม
- ใบงานรายบุคคล
16
ตลอดภาคเรียน
30%
3 - ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม - การเข้าชั้นเรียน
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ตลอดภาคเรียน
10%
1. พนิดา พาณิชกุล และ ณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ. (2552). การออกแบบ พัฒนา และดูและรบบฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์. 2. สมจิตร อาจอินทร์ และงามนิจ  อาจอินทร์. (2521). ระบบฐานข้อมูล. ขอนแก่นการพิมพ์ : ขอนแก่น. 3. อัจฉรา  ธารอุไรกุล และคนอื่น ๆ. (2541). ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น. บริษัทเนติกุลการพิมพ์ : กรุงเทพฯ. 4. โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์. (2546). การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล. ซีเอ็ดยูเคชั่น : กรุงเทพฯ. 5. Coronel C. and Morris S. (2016). Database Systems: Design, Implementation, & Management (12th Edition). USA: Cengage Learning. 6. Date C.J. (2004). An Introduction to Database Systems (8th Edition). USA: Caroline Fell. 7. Elmasri R. and Navathe S.B. (2017). Fundamentals of Database Systems (Global Edition). Malaysia: iEnergizer Aptara, Ltd. 8. Hoffer J., Venkataraman R. and Topi H. (2016). Modern Database Mangement (Global Edition). Malaysia: Integra Software Solutions Pvt., Ltd. 9. Kifer M., Bernstein A., and Lewis P.M. (2006). Database Systems: An Application-Oriented Approach (2nd Edition). USA: Hamilton Printing. 10. Korth, Henry F. , Silberschatz Abraham . Database System Concepts. 2nd Edition. McGraw-Hill2 International Edition. 11. Turban E., Aronson J.E., Liang T., and Sharda R. (2007). Decision Support and Business Intelligence Systems (8th Edition). USA: Hamilton Printing.
- สื่อการสอนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Microsoft Teams และ/หรือ Moodle for Education เป็นต้น
- เว็บไซต์สำหรับประมวลผลภาษา SQL แบบ online เพื่อใช้เป็นทางเลือกเมื่อโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ หรือต้องการรันคำสั่งแบบ realtime เป็นต้น เช่น 
- https://onecompiler.com/mysql
- https://paiza.io/en/projects/new?language=mysql
- https://www.codingrooms.com/compiler/mysql
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึ
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ