การอ่านแปลความ

Interpretive Reading

เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อจับประเด็นสำคัญ วิเคราะห่ สรุป ตีความ จับเจตนาของข้อความที่อ่าน และประเมินทัศนคติของผู้เขียน
2.1 นำผลการประเมินรายวิชาจากครั้งก่อน มาปรับปรุงในแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านการสอน - แนะนำนักศึกษาให้พัฒนาวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากตำรา/เอกสาร/ อินเตอร์เน็ตหรือแหล่งวิทยาการอื่น ๆ (4.0) ปรับปรุง โดยแนะนำแหล่งความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านเพิ่มเติมให่กับนักศึกษา
ด่านการประเมิน - ตำรา/เอกสารประกอบการสอน มีความหลากหลายและเพียงพอในการศึกษาค่นคว่า (4.0) ปรับปรุง โดยแนะนำแหล่งความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านเพิ่มเติมให่กับนักศึกษา 
2.2 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียน การสอนทั้งในชั้นเรียนและในการสอนออนไลน์ 
ศึกษาการฝึกอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพื่อจับประเด็นสำคัญ วิเคราะห่ สรุปความ ตีความ จับเจตนาของข้อความที่อ่าน และประเมินทัศนคติของผู้เขียน
- จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห่
- สร่างชั้นเรียนออนไลน่ เพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานการณ่ที่ไม่ปกติ และเป็นช่องทาง ติดต่อกับนักศึกษา รวมถึงให้คำแนะนำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม และงานมอบหมายต่าง ๆ
ส่่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ โดยเน้นที่
1.1.1 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟ่งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (ความรับผิดชอบรอง 1.5)
1.1.2 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และ สังคมจากการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร (ความรับผิดชอบหลัก 1.6)
1.2.1 เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟ่งความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพใน คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยชี้ให้นักศึกษาเห็นถึงประโยชน่ของการพัฒนาทักษะการอ่าน การทำความเข้าใจในจุดประสงค์ของผู่เขียนข้อความที่อ่าน และการรับฟ่งความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้น
1.2.2 เสริมสร้างความตระหนักในผลกระทบจากการใช่เทคโนโลยีสารสนเทศต่อบุคคล องค่กร และสังคม โดยคัดเลือกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของเทคโนโลยีมาเป็นข้อความในการฝึกทักษะการอ่าน
1.3.1 ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟ่งความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป่นมนุษย่ สังเกตจากการท ากิจกรรมในชั้นเรียน
1.3.2 ความตระหนักในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ วัดจากความเข่าใจในเนื้อหา ของเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่อ่านในแบบฝ่กปฏิบัติ การสอบกลางภาค และ การสอบปลายภาค 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู่ความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติโดยเน้นให้นักศึกษา
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของรายวิชา สามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาความรู้ ติดตาม ความก้าวหน้าทางวิชาการได่อย่างต่อเนื่อง (ความรับผิดชอบหลัก 2.1)
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ประยุกต่ใช้ ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน (ความรับผิดชอบหลัก 2.2)
ยึดหลักการเรียนการสอนแบบ Active learning โดย
2.2.1 ให้ความรู้แก่นักศึกษาแล้วให้ฝีกปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดในบทเรียน
2.2.2 คัดเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและสถานการณ่ทั่วไปในชีวิตประจำวัน
2.2.3 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการอ่านแปลความทั้งในและนอกชั้นเรียน
2.3.1 ความรู้ด้านทฤษฎี วัดจากแบบฝึกปฏิบัติ/ การสอบกลางภาค / การสอบปลายภาค
2.3.2 ความรู้ด้านการปฏิบัติวัดจากผลงานที่มอบหมายและกิจกรรมในชั้นเรียน 
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้จากสิ่งที่เรียน โดยมุ่งเน่นที่ทักษะด้านการสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศจากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง (ความรับผิดชอบหลัก 3.1)
ยึดหลักการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ทักษะด้านการสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ และนำทักษะเหล่านั้นมาใช้ในการแก้ป่ญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
2.3.1 ความรู้ด้านทฤษฎี วัดจากแบบฝึกปฏิบัติ/ การสอบกลางภาค / การสอบปลายภาค
2.3.2 ความรู้ด้านการปฏิบัติ วัดจากผลงานที่มอบหมายและกิจกรรมในชั้นเรียน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ความรับผิดชอบรอง 4.4 และ 4.5)
จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมแบบกลุ่มในชั้นเรียน กระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อข้อเขียนต่าง ๆ ที่อ่าน และอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในชั้นเรียน
สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจ และการมีส่วนรวมของนักศึกษาในกิจกรรมกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอธิบายและสร่างความเข่าใจ โดยใช่รูปแบบของสื่อ เทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได่อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและสร่างสรรค่ (ความรับผิดชอบรอง 5.2)
สาธิตตัวอย่างของการใช้สื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีในการนำเสนอที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติการนำเสนอโดย ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือทั้งในรูปแบบการเขียนและด้วยวาจา 
สังเกตจากการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.5, 4.4, 4.5, 5.2 การเข้าชั้นเรียน และการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 1.6, 2.1, 2.2, 3.1 แบบฝึกปฏิบัติ การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 2-7, 9-16 8 17 50% 20% 20%
Mikulecky, Beatrice S. and Jeffries, Linda. 2014. Advanced Reading Power 4. NY: Pearson Education Inc.
เอกสารประกอบการสอนวิชาการอ่านแปลความ
1. Armstrong, Nathan. 2015. Speed Reading: The Comprehensive Guide to Speed Reading.
2. Blanchard, K and Root, C. 2005. Ready to Read Now. NY: Pearson Education, Inc.
3. Craven, Miles. 2003. Extending Reading Keys. Oxford: Macmillan Education.
4. Dyer, Brenda and Bushell Brenda. 2003. Global Outlook 1: High Intermediate Reading. New York: McGraw-Hill Co
5. Dyer, Brenda and Bushell Brenda. 2003. Global Outlook 2: Advanced Reading. New York: McGraw-Hill Co.
6. Engelhardt, Diane. 2013. Advanced English Reading and Comprehension. NY: McGraw-Hill Education.
7. Fry, Edward B. 2000. Reading Drills: Elementary Level. Illinois: NTC/Contemporary Publishing Group, Inc.
8. Fry, Edward B. 2000. Reading Drills: Middle Level. Illinois: NTC/Contemporary Publishing Group, Inc.
9. Fry, Edward B. 2000. Reading Drills: Advanced Level. Illinois: NTC/Contemporary Publishing Group, Inc.
10. Mikulecky, Beatrice S. and Jeffries, Linda. 1996. More Reading Power. USA: Addison-Wesley Publishing Company.
11. Mikulecky, Beatrice S. and Jeffries, Linda. 1997. Basic Reading Power. NY: Addison-Wesley Longman.
12. Mikulecky, Beatrice S. and Jeffries, Linda. 2007. Advanced Reading Power. NY: Pearson Education Inc.
13. Quinn, Arthur. 2010. Figures of Speech: 60 Ways to Turn a Phrase. New York: Routledge.
14. Wiener Harvey S. and Bazerman Charles. 2006. Basic Reading Skills Handbook. 6 th Edition. New York: Pearson Education, Inc.
15. เว็บไซต่ต่าง ๆ ซึ่งมีข่อมูลเกี่ยวกับการอ่าน และข่อมูลที่นักศึกษาสนใจ
1.1 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.2 ข้อเสนอแนะที่อาจารย่ผู้สอนได้จากนักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
2.1 ข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ตรวจประเมินรายวิชา
2.2 ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
3.1 นำผลการประเมินจากภาคเรียนที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะจากการทวนสอบรายวิชา มาดำเนินการปรับปรุงเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ลักษณะของงานมอบหมาย สื่อประกอบการเรียน การสอน แบบฝึกปฏิบัติ และข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค
3.2 นำแนวปฏิบัติในการออกแบบกิจกรรมตามหลักการ 21st Century Learning Design ของ Microsoft มาปรับใช้กับกิจกรรมที่กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
4.1 ก่อนเริ่มการสอน มีการตรวจสอบมคอ.3 โดยหัวหน้าหลักสูตรและหัวหน้าสาขา ว่ามี มาตรฐานผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมคอ. 2 ของหลักสูตร
4.2 ในระหว่างการสอน มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากกิจกรรมการ เรียนรู้ต่าง ๆ ในรายวิชา และข้อสอบที่จะใช้สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
4.3 หลังการสอน มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบมคอ. 3 มคอ. 5 ข้อสอบ เกณฑ่การให้คะแนน ผลการเรียน และผลจากงานมอบหมาย
นำผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาวางแผนปรับปรุงการสอน และรายละเอียดของรายวิชาเพื่อให่เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข่อ 1-4