เตาและการเผา

Kiln and Firing

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการของเตาเผาเซรามิก
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของเตาเผาเซรามิก
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกชนิดของเตาเผาเซรามิก
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างเตาเผาเซรามิก
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิก
6. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาเตาและการเผา รู้สึกยอมรับและคล้อยตาม กับพัฒนาการของเตาเผาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และมีอารมณ์สุนทรีต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเผา
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการของเตาเผาเซรามิก
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของเตาเผาเซรามิก
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกชนิดของเตาเผาเซรามิก
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างเตาเผาเซรามิก
5. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิก
6. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาเตาและการเผา รู้สึกยอมรับและคล้อยตาม กับพัฒนาการของเตาเผาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และมีอารมณ์สุนทรีต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเผา
 ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของเตาเผาเซรามิก โครงสร้างของเตาเผาเซรามิก การจำแนกชนิดของเตาเผาเซรามิก การออกแบบและก่อสร้างเตาเผาเซรามิก การเผาผลิตภัณฑ์เซรามิก
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1.  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   เช่น การใช้ Wed-board การขายของผ่านอินเตอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง 2. อภิปรายกลุ่ม 3. กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.  พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3. ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 4. ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1.  มีความรู้ความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา 3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษาและมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และโครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏีประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem – based Learning
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
1.   การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน 2. อภิปรายกลุ่ม 3. วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 4. การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
1.  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน 3. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
1.  มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1.  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 2. มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยี การนำตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ธุรกิจ หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 3. การนำเสนอรายงาน
1.  ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 2. ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 3. ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
1.  สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 2. นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.1.1   มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 6.1.2   มีทักษะในการบริหารจัดการการวางแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง 6.1.3   สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน 6.1.4  สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
ใช้วิธีสอนด้วยวิธีคัดลอกแบบ ทำตามแบบและใบงาน การใช้กรณีศึกษา และโครงงาน สร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงานที่ได้
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BTECE229 เตาและการเผา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-5.3 การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคเรียนการศึกษา 50%
2 1-3.2 สอบกลางภาค 9 20 %
3 1-5.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 3.2-5.3 สอบปลายภาค 17 20 %
1.  ทวี พรหมพฤกษ์. เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น. กรุงเทพ : โอเดียนสโตร์, 2523. 2.ทวี พรหมพฤกษ์. เตาและการเผา. กรุงเทพ : หน่วยการศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2525.   3. ปรีดา พิมพ์ขาวขำ. เซรามิกส์. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. 4. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีเซรามิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาประสิทธิภาพสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537. 5. สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์. วัสดุศาสตร์. กรุงเทพ : วิทยาลัยครูพระนคร, 2525.