โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1

Electrical Engineering Project 1

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานทางวิศวกรรมไฟฟ้า การตั้งชื่อโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานความก้าวหน้า การนำเสนอโครงงาน 
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนในรายวิชานี้ให้ผู้เรียนมีขีดความสามารถในการหาหัวข้อโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิผล และมีความเป็นไปได้สูงที่จะดำเนินโครงงานแล้วเสร็จได้เมื่อลงเรียนรายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 โดยต้องออกแบบระบบของสิ่งประดิษฐ์ที่จะทำเป็นโครงงานให้เรียบร้อยในท้ายเทอมที่เรียนรายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1  
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานทางวิศวกรรมไฟฟ้า การตั้งชื่อโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานความก้าวหน้า การนำเสนอโครงงาน 
กำหนดให้ผู้เรียนต้องเข้าพบกับอาจารย์ที่นักศึกษาต้องการให้เป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เป็นระยะและต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะทำเป็นหัวข้อโครงงานที่เข้าพบกับอาจารย์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล