คอมพิวเตอร์ควบคุมในโรงงาน

Computer Control in Factory

ศึกษาและปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านคอมพิวเตอร์ควบคุมในโรงงานปัจจุบัน หรือ กรณีศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควบคุมที่ใช้งานจริงในสถานประกอบการที่ นักศึกษาสนใจโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
ตามความต้องการของนักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
Computer Control of Manufacturing Systems
by Yoram Koren (Author)
Computer Control of Manufacturing Systems Paperback – January 1, 1983
by KOREN (Author)
Jayendran, A. (2004). The computer control of manufacturing systems. In: Englisch für Maschinenbauer. Viewegs Fachbücher der Technik. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-09933-8_23
Computer control of manufacturing systems
by
 
Koren, Yoram
Markstein, H.W. (1988). Computer Control of Modern Factory Operations. In: Riley, F. (eds) The Electronics Assembly Handbook. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-13161-9_76