การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการบริการ

Research for Tourism and Hospitality

1.1 เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัย รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการวิจัยทางการท่องเที่ยวและการบริการ 1.2 เพื่อให้นักศึกษาได้นำกระบวนการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในท้องถิ่นและในระดับภูมิภาค 1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยว และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถเขียนรายงานการวิจัยและนำเสนองานวิจัยในระดับประเทศได้
เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และวิกฤตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในยุค Digital Disruption รวมถึงความต้องการผลการศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในปัจจุบันได้
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและหลักการวิจัย การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การกำหนดประเด็นปัญหาวิจัยทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม เทคนิคการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย
หมายเหตุ :
1.นักศึกษาลงทะเบียนวิชาการวิจัยทางการท่องเที่ยวและการบริการนี้ต้องมีการจัดทำเอกสารเชิงหลักการ (concept paper) ข้อเสนอโครงการวิจัย (research proposal) และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (full research report) โดยจัดให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนที่ 1/2565 โดยให้จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ ห้องพักอาจารย์ภาควิชาชั้น 6 พร้อม CD แบบ WORD และ pdf file แนบ กับอาจารย์ที่ปรึกษา และส่งสำเนาอิเล็กทรอนิกส์กับอาจารย์ที่ปรึกษา ตามกำหนดเวลาเดียวกัน หากเกินกำหนดเวลาจะหักคะแนนนาทีละ 1 คะแนน และหากเกิน 10 นาทีจะไม่รับรายงานทุกกรณี (ยกเว้นมีกรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของนักศึกษา)
2. การจัดทำรายงานวิจัยต้องผ่านการปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยอย่างน้อย 10 ครั้งก่อนการนำเสนอผลงานวิจัยทางการท่องเที่ยวในสัปดาห์ที่ 16 และต้องมีหลักฐานการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสามารถดำเนินการทางระบบออนไลน์ได้
3. วิชาการวิจัยทางการท่องเที่ยวและการบริการมีการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 8 สัปดาห์ และมีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติโดยผ่านการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการของหลักสูตร 7 สัปดาห์และการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ถือเป็นการสอบปลายภาคเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 ในห้องเรียน และปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
4. นักศึกษาต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย สีผมธรรมชาติและไม่ไว้หนวดเครา ห้ามใช้โทรศัพท์หรือเปิดเสียงโทรศัพท์ในห้องเรียน โดยการขาดเรียนต้องไม่เกินเวลาที่กำหนดและตกลงระหว่างผู้สอนและนักศึกษา หากพบผู้ฝ่าฝืนจะหักคะแนนต่อครั้งไม่เกิน 3 ครั้งๆละ 1 คะแนน โดยครั้งที่ 4 จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียนและส่งชื่อไม่มีสิทธิ์สอบ
5. การขาดเรียนเกิน 3 ครั้ง จะส่งชื่อไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชาทันที โดยการมาสาย 2 ครั้ง นับเป็น 1 การขาดเรียน  
3.1 อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์หลักสูตรและคณะ 3.2 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการและนัดหมายล่วงหน้า) ทั้งระบบออนไลน์ และออฟไลน์
(1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรม และความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
(3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น และมีภาวะผู้นำ 
(4) มีวินัย มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
(1) สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ
(2) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
(3) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน  
(1) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน
(2)  ทำงานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน 
(1) มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
(2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอด องค์ความรู้ในงานอาชีพ
(1)  การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ
(2)  ทำรายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการทำงานจริงภาคปฏิบัติ
(3)  อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งคำถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(4)  การศึกษานอกสถานที่และทำรายงาน
(1) ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน
(2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
(3) ประเมินผลจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน
(4) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า  
(1) มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ข้อโต้แย้ง และสังเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร์ รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
(2) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
(3) มีสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องมาเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล
(1) ฝึกปฏิบัติและจัดทำโครงการเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ตลอดจนการวิจัย
(2) การอภิปรายเป็นกลุ่ม
(3) การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นทีม
(1) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทำ
(2) การสอบข้อเขียน
(3) การเขียนรายงาน
(1) มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
(2) มีสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตามมาตรฐานสากล
(3) มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมวิชาชีพทุกระดับในสภาพสังคมการทำงานที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
(1) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม
(3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา  
(1) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน
(2) ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer)
(3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
(1) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการสรุปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม
(3) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(1) นำเสนอผลงานที่ค้นคว้าและอภิปรายด้วยตนเองหรือแบบกลุ่มในห้องเรียน
(4) บูรณาการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือสื่อต่าง ๆ  
(1) ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน
(2) ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์
(3) ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า  
(1) มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ
(2) มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ
(3) มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐานและเป็นสากล 
(1) ทดสอบทักษะทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการโดยการสอบปฏิบัติ 
(1) ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรม และความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ 3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ การพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น และมีภาวะผู้นำ 4. มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 1. มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 2. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอด องค์ความรู้ในงานอาชีพ 1. มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ข้อโต้แย้ง และสังเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร์ รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 2. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 3. มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมา เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล 1. มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตน ในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหาได้ 2. มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตามมาตรฐานสากล 3. มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมวิชาชีพทุกระดับในสภาพสังคมการทำงานที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 1. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีมาตรฐานและเป็นสากล 1. มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 2. มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
1 BOATH115 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการบริการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3 (1), 4.3 (2), 4.3 (3) -สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียน -ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer) ตลอดภาคการศึกษา 5
2 2.3 (2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาค 9 20
3 2.3 (3) ประเมินผลจากการทำงานที่ได้รับมอบหมาย (การฝึกปฏิบัติในห้องเรียน การฝึกเขียนประเด็นปัญหาวิจัย การทบทวนวรรณกรรม) 8 10
4 2.3 (3), 3.3 (1), 4.3 (1) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทำ -concept paper (10 คะแนน) -proposal (10 คะแนน) 8, 10 20
5 5.3 (1) ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน (Defend) 16 15
6 4.3 (1) ประเมินจากรายงานการวิจัยของกลุ่มผู้เรียน 17 30
ยุทธ ไกยวรรณ์และกมลพรรณ ไกยวรรณ์. (2562). ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว.   กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และคณะ. (2559). การวิจัยแบบผสมวิธี: กระบวนทัศน์การวิจัยในศตวรรษที่ 21. มหาสารคาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิชาตการพิมพ์. อรไท ครุธเวโช. (2563). การวิจัยทางการท่องเที่ยวและบริการ. เชียงใหม่: มทร.ล้านนา. อัศวิน แสงพิกุล. (2556). ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. *นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรายงานการวิจัยต่างๆ และของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สสกว.) และหน่วยงานด้านการวิจัยของภาครัฐและเอกชนที่สามารถค้นหาได้ทางออนไลน์และออฟไลน์ 
วารสารด้านการวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระบบฐานข้อมูลต่างๆทั้งในและต่างประเทศที่นักศึกษาค้นคว้า สามารถค้นหาได้ทางออนไลน์และออฟไลน์ ได้ด้วยตนเอง
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปนี้ 1.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้
ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เขาใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน
1.2 ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้
ความรู้ความสามารถโดยรวมและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชานี้ ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชานี้
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร ดำเนินการดังต่อไปนี้ 2.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ 1 2.2 สุ่มสังเกตการสอนและการประเมินการจัดการเรียนการสอน (โดยเพื่อนอาจารย์) ในประเด็นต่อไปนี้
ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เขาใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน
2.3 ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง ในประเด็นต่อไปนี้
ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป
หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอน ดังนี้ 3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนที่สมควรนำเสนอให้พิจารณารวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในแต่ละครั้ง 3.2 ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้
ผลการศึกษาของนักศึกษา
ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยใช้แบบประเมินของหลักสูตรต่อระดับผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จัดให้ Pretest และ Post -test และหลักสูตรจัดให้มีคณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตรดำเนินการทวนสอบตามเกณฑ์ของหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพของหลักสูตร
ปีการศึกษา 2564 ได้ปรับเนื้อหาการเรียนการสอน โดยเพิ่มการฝึกปฏิบัติในห้องเรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น ฝึกเขียนประเด็นปัญหาวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเขียน Concept paper การปรับปรุง ลำดับการสอนและการทำการสอนออนไลน์ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินการวิจัยของนักศึกษาและวิกฤตการณ์ในปัจจุบัน