ระบบควบคุมกระบวนการอัตโนมัติแบบแยกส่วนในงานอุตสาหกรรม

Industrial Automation Distributed Control Systems

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างระบบควบคุมอัตโนมัติแบบแยกส่วน โปรแกรมควบคุม การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรมแบบแยกส่วน หลักการทำงานของเซนเซอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม การควบคุมระบ บ อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ระบบปั๊ม ระบบการวาล์ว ระบบความดัน ระบบการ ติดต่อสื่อสาร ระบบอุณหภูมิ อัตราการไหล การนำเอาระบบคุมกระบวนการ อัตโนมัติแบบแยกส่วนมาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม
ตามความต้องการของนักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
 

"Distributed Control Systems: Their Evaluation and Design" by Maurice J. Wilkins - This book provides a comprehensive overview of DCS, including their evaluation and design principles. It covers topics such as system architecture, communication protocols, and implementation considerations. "Distributed Control Systems: Concepts and Design" by C. De Silva - This book offers a detailed introduction to DCS concepts and design principles. It covers topics such as system architecture, control strategies, fault tolerance, and system integration. "Industrial Automation and Control System Security Principles" by Ronald L. Krutz and Russell Dean Vines - While not solely focused on DCS, this book provides valuable insights into the security aspects of industrial control systems, including DCS. Understanding security principles is crucial when working with DCS in modern industrial settings. "Distributed Control Systems: A Model-Based Approach" by Hector Benítez-Pérez and Carlos García-González - This book takes a model-based approach to understanding DCS, emphasizing the use of mathematical models for system design and analysis. It covers topics such as modeling techniques, system identification, and control strategies. Distributed Computer Control Systems in Industrial Automation
By Dobrivojie Popovic, Vijay P. BhatkarCopyright 1990