การควบคุมกระบวนการผลิตผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Production Processes Control with Internet Networks

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการนำอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมาใช้ในงาน อุตสาหกรรมด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ องค์ประกอบของ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ภาพรวมเครือข่ายทีซีพี ไอพีโพรโทคอลเครือข่ายไร้สาย ปฏิบัติการออกแบบเครือข่ายตัวตรวจจับไร้สาย การจัดเส้นทาง การคำนวณ แบบ คลาวด์การประยุกต์ใช้ของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในอุตสาหกรรมและวิทยาการ หุ่นยนต์
ตามความต้องการของนักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
Iec 61131-3 Programming Industrial Automation Systems 2010 Edition by Karl Heinz John Michael Tiegelkamp , Springer
Industrial Internet of Things (IIoT)
by R. Anandan, Suseendran Gopalakrishnan, Souvik Pal, Noor Zaman
Released March 2022
Publisher(s): Wiley-Scrivener
ISBN: 9781119768777
The Industrial Internet of Things (IIoT): Intelligent Analytics for Predictive Maintenance
Editor(s):
R. Anandan, Suseendran Gopalakrishnan, Souvik Pal, Noor Zaman
First published:11 February 2022
Print ISBN:9781119768777 |Online ISBN:9781119769026 |DOI:10.1002/9781119769026
© 2022 Scrivener Publishing LLC
Industrial IoT: Challenges, Design Principles, Applications, and Security 1st ed. 2020 Edition
Industrial Internet of ThingsTechnologies and Research Directions
Edited By Anand Sharma, Sunil Kumar Jangir, Manish Kumar, Dilip Kumar Choubey, Tarun Shrivastava, S. BalamuruganCopyright 2022
Hands-On Industrial Internet of Things: Create a powerful Industrial IoT infrastructure using Industry 4.0
ByGiacomo Veneri ,Antonio Capasso
Industrial IoT for Architects and Engineers
by Joey Bernal, Bharath Sridhar
Released January 2023
Publisher(s): Packt Publishing
ISBN: 9781803240893