การบัญชีชั้นกลาง 1

Intermediate Accounting 1

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการทางบัญชีและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ รวมถึงการจำแนกประเภทสินทรัพย์ การับรู้การวัดมูลค่าสินทรัพย์ การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตลอดจนการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์
1.2 เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์รายการ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ ตามหลักทางบัญชีและมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำหลักการบัญชี มาตรฐานการบัญชี ตลอดจนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบัญชีสินทรัพย์ได้
1.4 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีด้านสินทรัพย์ไปปรับประยุกต์ใช้ร่วมกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
ศึกษาและปฏิบัติหลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้การวัดมูลค่าสินทรัพย์ การด้อยค่าสินทรัพย์ ตลอดจนการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย เงินสด การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ระบบใบสำคัญ ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ รวมทั้งการจัดหาเงินโดยใช้บัญชีลูกหนี้และตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ต้นทุนการกู้ยืม การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่าย ทรัพยากรธรรมชาติและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบเป็นกลุ่ม โดยประมาณ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1) มีความรู้และความเข้าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2) ตระหนักถึงคุณธรรมด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต
3) สามารถปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และ ข้อตกลงในการเรียน
4) สามารถทำงานที่มอบหมายให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้
1) สอดแทรกเรื่องบทบาทของวิชาชีพการบัญชีต่อส่วนรวม จรรยาบรรณวิชาชีพและความซื่อสัตย์ ระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา โดยการบรรยายและยกกรณีศึกษาจากสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปราย
2) ชี้แจงระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับนักศึกษา เช่น การแต่งกาย วินัยนักศึกษา การสอบ และกำหนดข้อตกลงในการเรียน เช่น การเข้าเรียน การตรงต่อเวลา การส่งงาน และวินัยในชั้นเรียน
         
1) ประเมินผลการปฏิบัติตามข้อตกลงในการเรียนตลอดภาคการศึกษา
2) ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทของวิชาชีพการบัญชีต่อส่วนรวม จรรยาบรรณวิชาชีพและความซื่อสัตย์ โดยใช้แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และกรณีศึกษา
1) ความรู้และความเข้าใจในหลักการบัญชี มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์
2) สามารถวิเคราะห์รายการ บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ ตามหลักทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน
1) การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการถาม-ตอบ ในชั้นเรียน
2) แบบฝึกหัดและกรณีศึกษาทั้งที่ทำเดี่ยวและทำเป็นกลุ่ม เกี่ยวกับการวิเคราะห์รายการและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
1) ทดสอบย่อย
2) สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค
สามารถประยุกต์นำหลักการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบัญชีสินทรัพย์ได้
บรรยาย นักศึกษาฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา และร่วมกันอภิปราย
1) ทดสอบย่อย
2) สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค
สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
มอบหมายงานแบบกลุ่มย่อย เป็นกรณีศึกษาตัวอย่าง
1) ประเมินการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจากแบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม
2) ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน
สามารถนำวิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลข ประยุกต์ในกรณีศึกษาทางบัญชี และเสนอวิธีการแก้ไข
บรรยาย นักศึกษาฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา และร่วมกันอภิปราย
1) ทดสอบย่อย
2) สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 2 3 1 2 3 1
1 BACAC120 การบัญชีชั้นกลาง 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2 สอบกลางภาค และปลายภาค 9, 18 60%
2 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2 ทดสอบย่อย 4, 8, 11, 15 20%
3 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 4.2 ประเมินจากงานที่มอบหมายให้ทบทวนในชั้นเรียนทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่ม รวมถึงแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่มอบหมายเป็นการบ้าน ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 1.1, 1.3 ให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตรงเวลา สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และความรับผิดชอบในงาน ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสารประกอบการสอนของตนเอง และหนังสือเสริมประกอบ
1.1 พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย, ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ และวิศรุต ศรีบุญนาค. (2562). การบัญชีขั้นกลาง. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: กรุงเทพมหานคร. พิมพ์ครั้งที่ 1. 368 หน้า.
1.2 เยารักษ์  สุขวิบูลย์. (2563). การบัญชีชั้นกลาง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส: กรุงเทพมหานคร. พิมพ์ครั้งที่ 7. 617 หน้า.
1.3 ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และอนุวัฒน์ ภักดี. (2565). การบัญชีชั้นกลาง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส: กรุงเทพมหานคร. พิมพ์ครั้งที่ 3. 326 หน้า.
1.4 ปัญญา อิสระวรวาณิช และ สุนีรัตน์ วุฒิจินดานนท์. (2562). การบัญชีชั้นกลาง 1. เอ็นโฟร์ โปรพริ้นซ์ จำกัด. พิมพ์ครั้งที่ 3. 333 หน้า.
2.1 สนธยา เรืองหิรัญ. (2563). การบัญชีขั้นกลาง 1. เสมาธรรม: กรุงเทพมหานคร. พิมพ์ครั้งที่ 14. 385 หน้า.
2.2 J. David Spiceland, James F. Sepe, Mark W. Nelson, Pearl Tan Bernardine Low, and Kin-Yew Low. (2559). การบัญชีขั้นกลาง [Intermediate Accounting: IFRS Edition] (จุฑาทิพ อัสสะบำรุงรัตน์, ภาวินี มะโนวรรณ, นภมณี เตพละกุล, วศธร ชุติภิญโญ และอมรรัตน์ คุณุปการ). แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ แอลแอลซี.
2.3 ปัญญา อิสระวรวาณิช และสุนีรัตน์ วุฒิจินดานนท์. (2562). การบัญชีชั้นกลาง 1. เอ็นโฟร์ โปรพริ้นซ์ จำกัด. พิมพ์ครั้งที่ 3. 333 หน้า.
3.1 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานรายงานทางการเงิน. เข้าถึงได้จาก http://www.tfac.or.th
3.2  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. 56-1: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี. เข้าถึงได้จาก https://market.sec.or.th
ใช้แบบประเมินผลการสอนอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย
ใช้การประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ทั้งในการทดสอบย่อย และทดสอบประจำภาคเรียน
วิเคราะห์ผลการสอนจาก แบบประเมินผลการสอนของนักศึกษา และปรับปรุงจุดบกพร่องตามผลประเมิน
สรุปผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากผลการสอบ การทำกรณีศึกษา ปรับปรุงการสอนโดยเน้นในเรื่องที่นักศึกษาขาดทักษะ
ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา การสอบทานความตรงประเด็นของข้อสอบ โดยคณะกรรมการกำกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของสาขาวิชา
นำผลการประเมินจากข้อ 1 ข้อ 3 และ ข้อ 4 มาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ในเรื่องอาจารย์ผู้สอน การจัดตารางเรียน การสอนเสริม การทบทวนและปรับปรุงเนื้อหา มาตรฐานข้อสอบ