การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Health Tourism

1. เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีบุคลิกภาพและทักษะในวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว และงานบริการบนพื้นฐานของตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นและของประเทศ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ มีใจรักงาน และสำนึกในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม           
1.นักศึกษาตระหนักและเข้าใจถึงความหมาย ความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2.นักศึกษามีความรู้ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ  รวมถึงการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3.นักศึกษามีความรู้ในการจัดการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรวมถึงแนวโน้มของการท่องเที่ยว ทั้งใน และ ต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มประเทศอาเซียน
 
 
 
แนวคิด ความเป็นมา ลักษณะ ประเภท องค์ประกอบ ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แนวโน้ม การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กฎหมายข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การปฏิบัติงานและ/หรือศึกษาดูงาน ร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพภายนอก
-    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
ให้นักศึกษาตระหนักและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้มอบหมายทั้งของตนเองและผลงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย มีวินัยต่อการเรียน ส่งมอบงานที่มอบหมายตามเวลาที่กำหนด เคารพในการแสดงออกทางความคิดของผู้ร่วมงาน และการรับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม  ดังนี้
1.ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2.มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3.มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างการสอน เช่น ต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น 2.  กำหนดกติการ่วมกันและปฏิบัติเข้มงวด ในการเข้าชั้นเรียนการส่งรายงานและการนำเสนอผลงาน ที่ถูกต้องและตรงเวลา 3.  อภิปรายกลุ่มโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน 4 . ให้นักศึกษาทุกคนสามารถซักถามให้ความเห็นและเสนอแนะแก่กลุ่มที่กำลังนำเสนองานเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข  
1.พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2.  ประเมินจากพฤติกรรมที่มีส่วนร่วมในชั้นเรียน เช่น การตั้งคำถาม การตอบคำถาม การเสนอแนะความความคิดเห็นเป็นต้น
3. ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
1. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2.นักศึกษามีความรู้ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ  รวมถึงการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3.นักศึกษามีความรู้ในการจัดการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรวมถึงแนวโน้มของการท่องเที่ยว ทั้งใน และ ต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มประเทศอาเซียน
 
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ เน้นให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมและหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรือกลุ่ม โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเบื้องต้น และมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
1.   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลหรือกรณีศึกษา
3.  พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
4.   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5.   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
6.   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่ทราบในชั้นเรียนหรืองานที่มอบหมายให้ค้นหาคำตอบเพื่อได้ให้แนวทางในการแก้ปัญหานั้นๆ 
ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และระดมสมองในการแก้ไขปัญหา ศึกษาจากกรณีศึกษาตามประเด็นปัญหาที่กำหนดไว้แล้ว โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะต้องกำหนดแนวทางไปสู่การแก้ปัญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความน่าเชื่อถือและความเป็นไปได้
ประเมินจากการตอบปัญหาในชั้นเรียน  การสอบย่อย (Quiz)  การสอบกลางภาคและปลายภาค  และการนำเสนอผลงานทั้งแบบรายบุคคลและกลุ่ม
1.   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ผู้สอน และผู้เรียนด้วยกัน
2 .  พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
3 .  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
1.   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา
2.   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
3.   การนำเสนอรายงาน
1.   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
2.  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
3.   ประเมินจากการแสดงออกอย่างมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1.   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
2.   พัฒนาทักษะในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และการประมวลผล
3.   พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
4.   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์
1.   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2.   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.ประเมินจากรายงาน และการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
2 . ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะควาสัมภาษณ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BOATH128 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3.1,3.3 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 3 8 12 16 5% 25% 15% 25%
2 1.3.3,3.3, 4.3.2,5.2.1, 5.2.2,5.3.1 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.3.1,1.3.2, 2.3.2,4.3.3, 5.3.2 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
สุขแสง. (2545). ท่องเที่ยวประเทศไทย 76 จังหวัด. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 78 หน้า

-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คู่มือการอบรมมัคคุเทศก์ (กรุงเทพฯกรุงเทพฯ: ครีเอท มายด์ จำกัด) พิมพ์ครั้งที่ 1
-หนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 76 จังหวัดในประเทศไทย พร้อมด้วยแผนที่จังหวัด แสดงเขตอำเภอและถนน ให้ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติจังหวัด ขนาดพื้นที่ ระยะห่างจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด และตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
เวปไซด์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เวปไซด์กรมศิลปากร เวปไซด์ไทยแลนด์มิวเซี่ยม ดอดคอม http://whc.unesco.org/en/list/
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ