โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ

Electronics Engineering and Automation Control Systems Project

ilh
cfbf
esfxz
sxefw
sdge
esdgv
sedfv
sdevwf
sedxwf
sdefw
sedwf
sedfw
few
sdgv
fedsw
sefw
fews
fwes
sawfe
swef
swef
aswfe
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา swafc
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา afswc
1 ENGEL103 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 asfc
aqwsf
qwf
wqsf
fwsc
fsw
fs
azsf
asfc