การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Basic Electronics Engineering Training

ปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านค่าตัวความต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ การต่อ
วงจรตัวความต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ การใช้เครื่องมือวัดและการวัด
ทางไฟฟ้าชั้นพื้นฐาน การบัดกรี การพันสายไฟฟ้าชนิดต่างๆ และการติดตั้งไฟฟ้า
พื้นฐาน การออกแบบและการสร้างลายวงจรพิมพ์เบื้องตัน
--
ปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านค่าตัวความต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ การต่อ
วงจรตัวความต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ การใช้เครื่องมือวัดและการวัด
ทางไฟฟ้าชั้นพื้นฐาน การบัดกรี การพันสายไฟฟ้าชนิดต่างๆ และการติดตั้งไฟฟ้า
พื้นฐาน การออกแบบและการสร้างลายวงจรพิมพ์เบื้องตัน
5
แิอป
ปแป
ปแอิด
ปแอกิ
แอปก
กดิแดก
แดิปิก
กดแิปก
กปแิปก
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ปดแกอิปิอ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา แอหเิปเอิ
1 ENGEL107 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านค่าตัวความต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ การต่อ วงจรตัวความต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ การใช้เครื่องมือวัดและการวัด ทางไฟฟ้าชั้นพื้นฐาน การบัดกรี การพันสายไฟฟ้าชนิดต่างๆ และการติดตั้งไฟฟ้า พื้นฐาน การออกแบบและการสร้างลายวงจรพิมพ์เบื้องตัน ฆฮผฟฟป ฟหดอฟ ฟเอๆห
ปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านค่าตัวความต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ การต่อ วงจรตัวความต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ การใช้เครื่องมือวัดและการวัด ทางไฟฟ้าชั้นพื้นฐาน การบัดกรี การพันสายไฟฟ้าชนิดต่างๆ และการติดตั้งไฟฟ้า พื้นฐาน การออกแบบและการสร้างลายวงจรพิมพ์เบื้องตัน
ปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านค่าตัวความต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ การต่อ วงจรตัวความต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ การใช้เครื่องมือวัดและการวัด ทางไฟฟ้าชั้นพื้นฐาน การบัดกรี การพันสายไฟฟ้าชนิดต่างๆ และการติดตั้งไฟฟ้า พื้นฐาน การออกแบบและการสร้างลายวงจรพิมพ์เบื้องตัน
ปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านค่าตัวความต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ การต่อ วงจรตัวความต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ การใช้เครื่องมือวัดและการวัด ทางไฟฟ้าชั้นพื้นฐาน การบัดกรี การพันสายไฟฟ้าชนิดต่างๆ และการติดตั้งไฟฟ้า พื้นฐาน การออกแบบและการสร้างลายวงจรพิมพ์เบื้องตัน