การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

Financial Reporting Analysis

1.1 เพื่อให้รู้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวิธีการวิเคราะห์รายงานทางการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน 
1.2 เพื่อให้รู้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด คุณภาพกำไรและการบริหารกำไร การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 
1.3 เพื่อให้นักศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์จากรายงานการเงินของธุรกิจในปัจจุบัน ตามความสนใจของนักศึกษาเพื่อทำการสรุปผลและรายงานผลการวิเคราะห์รายงานการเงินของธุรกิจ 
1.4 เพื่อฝึกหัดการนำเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์รายงานการเงิน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาและวิเคราะห์รายงานทางการเงินของธุรกิจ
2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการวิเคราะห์รายงานการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน โดยอาศัยเครื่องมือในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 
2.2 เพื่อฝึกทักษะในการสรุปผลและรายงานผลการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 
2.3 เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์และสรุปผลจากกรณีศึกษาของแต่ละกลุ่ม
ศึกษาการวิเคราะห์รายงานทางการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน เช่น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยอาศัยเครื่องมือในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกรแสเงินสด คุณภาพกำไรและการบริหารกำไร การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การสรุปผลและรายงานผลการวิเคราะห์ โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาและวิเคราะห์รายงานทางการเงินของธุรกิจ
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1) มีความรับผิดชอบเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
2) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
3) สามารถทำงานที่มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว และปฏิบัติตามข้อตกลงการเรียนได้  
 
1) กำหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าเรียน การแต่งกาย การส่งงานหรือแบบฝึกหัดตามเวลาที่กำหนด
2) บรรยายสอดแทรกในเนื้อหาวิชา ในระหว่างทำการสอน เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักบัญชี และความสำคัญของการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมยกตัวอย่าง  
 
1) ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ตลอดภาคการศึกษา ให้คะแนน 10%
2) สังเกตพฤติกรรมในการเข้าเรียน การส่งแบบฝึกหัด หรืองานที่มอบหมาย
3) ประเมินจากการทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากการส่งงานหรือแบบฝึกหัดทันตามเวลาที่กำหนด
1) แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการวิเคราะห์รายงานทางการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สำคัญ
2) แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน รวมทั้งการประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชีของธุรกิจ
3) บูรณาการความรู้ด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน เช่น ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงิน ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายงานทางการเงิน
4) เทคนิคในการวิเคราะห์งบการเงิน และการเขียนสรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน
 
1) การบรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากรายงานการเงินของธุรกิจซึ่งเปิดเผยในเวปไซด์ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน
2) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากงบการเงินของธุรกิจจริง เพื่อใช้ประกอบการเรียนและทำแบบฝึกหัด
3) ให้นักศึกษาวิเคราะห์จากโจทย์ปัญหา ตัวอย่างงบการเงินจริง โดยถาม - ตอบในห้องเรียน  
 
 
1) จากการทำแบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษา และงานที่มอบหมายให้ทำ
2) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
3) ความถูกต้องของการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา
1) สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินของธุรกิจจากเวปไซด์ วิเคราะห์และอธิบายฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของกิจการในภาพรวมและสามารถสรุปผลได้
2) สามารถประยุกต์ และบูรณาการความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด ให้เข้ากับการวิเคราะห์รายการการเงินได้
3) สามารถติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการวิเคราะห์รายงานการเงินได้    
 
1) บรรยาย ยกตัวอย่าง ถาม - ตอบในชั้นเรียน
2) ฝึกการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา
3) มอบหมายงานให้นักศึกษาทำเป็นกลุ่ม ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์รายงานการเงิน ของธุรกิจที่นักศึกษามีความสนใจ หรือกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอในชั้นเรียน
1) กรณีศึกษา การตอบปัญหาในชั้นเรียน การนำเสนอในชั้นเรียน 
2) ทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
3) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
1) มอบหมายให้วิเคราะห์รายงานทางการเงินจากกรณีศึกษาโดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน
2) นำเสนอรายงานจากผลการวิเคราะห์ หรือ การแก้ปัญหากรณีศึกษาหน้าชั้นเรียน 
 
1) ประเมินผลจากกรณีศึกษาที่มอบหมาย
2) ประเมินผลจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
3) ให้นักศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 
1) สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่ออธิบายฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
2) สามารถรายงานผลการวิเคราะห์ทั้งด้วยวาจา และการเขียนรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และ สื่อสารสารสนเทศได้  
 
1) สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับงบการเงินของธุรกิจที่นักศึกษามีความสนใจจากเว็ปไซด์ เพื่อนำมาวิเคราะห์รายงานทางการเงิน และจัดทำรายงานเป็นกลุ่ม
2) จัดทำสื่อประกอบการรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3) มอบหมายกรณีศึกษาให้วิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาในห้องเรียน  
 
1) การนำเสนองาน เกี่ยวกับการวิเคราะห์รายงานทางการเงินในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้จากการสืบค้นกลุ่มหน้าชั้นเรียน 
2) การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา จากกรณีศึกษาที่นำเสนอหน้าชั้นเรียน
3) การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
ทักษะทางพฤติกรรมเกี่ยวกับความสามารถทางด้านการปฏิบัติ อาศัยการฝึกฝน ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญแต่ละบุคคลที่ต้องพัฒนา โดยนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ตามคุณลักษณะของนักวิเคราะห์รายงานทางการเงินที่พึงประสงค์โดยวัดจาก

6.1.1 คุณภาพของงาน ได้แก่ จุดเด่นของผลงาน ความเหมาะสมในการนำไปใช้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเรียบร้อย 6.1.2 คุณภาพด้านปริมาณงาน ได้แก่ ผลสำเร็จของงานที่ได้ภายใต้เวลาที่กำหนด 6.1.3 ทักษะการปฏิบัติงาน และปรับปรุงงาน ได้แก่ การพัฒนาผลงานในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
 
6.2.1 แนะนำให้ผู้เรียนเห็นถึงคุณภาพของงานที่ดี มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ โดยมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลในประเทศ
6.2.2 ให้นำเสนอผลงานที่ได้จากการจัดทำรายงานการวิเคราะห์รายงานทางการเงินพร้อมเสนอแนะข้อดี ข้อเสียของตัวเลขจากการวิเคระาห์รายงานทางการเงินเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขหรือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
6.2.3 ตรวจสอบผลงานตามกำหนดเวลาที่ระบุและดูความก้าวหน้าและพัฒนาการของผลงาน
 
6.3.1 ประเมินจากผลงาน กิจกรรมที่มอบหมายรวมถึงการสืบค้นข้อมูล ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล ในรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสม
6.3.2 ประเมินทักษะการนำเสนองานและการมีพัฒนาที่ดีขึ้นตามข้อเสนอแนะ
6.3.3 ประเมินการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่่่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BACAC141 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การสอบกลางภาค 8 ร้อยละ 25
2 ทดสอบย่อย และกรณีศึกษา 4 และ 13 ร้อยละ 40
3 สอบปลายภาค 16 ร้อยละ 25
ใช้แบบประเมินผลอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
ประเมินการสอนจากผลการสอบของนักศึกษา และจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา
 
ปรับปรุงจุดบกพร่องในการสอนตามผลการประเมินของนักศึกษา ปรับปรุงการสอนโดยประเมินจากผลการสอบและการวิเคราะห์ปัญหา การทำกรณีศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาตาม Curiculum Mapping
ตรวจสอบความตรงประเด็นของข้อสอบกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤิทธิ์
นำผลการประเมินข้อ 1 ข้อ 3 ข้อ 4 มาปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา เรื่อง ผู้สอน ตารางเรียน การสอนเสริม การทบทวนเพื่อปรับปรุงเนื้อหา และการออกข้อสอบ