การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Preparation for Field Experience in Information Technology

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกทักษะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความสำคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การเขียนรายงาน การนำเสนอผลงาน วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินผลในรายวิชาเป็นระดับคะแนน พอใจ (S) และไม่พอใจ (U) Practice about Basic knowledge in method and process of professional experience, principles of professional experience application letter writing, how to select working places, how to achieve a job interview, professional ethics, virtue and morality, labour law, social security, 5S activities, quality assurance and safety standards, report writing, organizational culture, personality development and characteristics suitable for the information technology profession. Achievement of the course will be either S (Satisfactory) or U (Unsatisfactory).
2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
-
-
-
ตามระบบงานให้สอดคล้องกับรายวิชา