แนวคิดทางการบัญชีและการรายงานทางการเงิน

Accounting Concepts and Financial Reporting

1.1 เพื่อให้รู้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวิธีการจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจต่างๆ
1.2 เพื่อให้รู้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และการวิเคราะห์งบการเงิน รวมทั้งการประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชีของธุรกิจ
1.3 เพื่อให้นักศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์จากรายงานการเงินของธุรกิจในปัจจุบัน ตามความสนใจของนักศึกษา
1.4 เพื่อฝึกหัดการนำเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์รายงานการเงิน รวมทั้งสามารถประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชี ได้อย่างถูกต้อง
2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการวิเคราะห์รายงานการเงินของธุรกิจ
2.2 เพื่อฝึกทักษะในการสรุปผล การวิเคราะห์รายงานการเงิน
2.3 เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRSs) มาตรฐานการบัญชี
(TASs) การตีความมาตรฐานการบัญชี(TIs) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIs)
ดังกล่าวมาจัดทำรายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้อง โดยพิจารณาจากเล่มกรณีศึกษาของแต่ละกลุ่ม
ศึกษาแนวคิดและข้อสมมติทางการบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี การประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทาง การเงินกับเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและข้อผิดพลาด การจัดทำรายงานการเงินระหว่างกาล การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การแปลความหมายของรายงาน การเงินที่ไม่ใช้ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงานความยั่งยืน และรายการแบบบูรณาการเป็นต้น ตลอดจนการบัญชีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก และ ผลประโยชน์พนักงาน
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาที่ให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และอนุญาตให้นักศึกษาติดต่อผ่านโทรศัพท์และ e-mail ส่วนตัวได้
1.1.1 มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติที่ดีและมีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
1.1.2 มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลาและ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.1.3 สามารถทำงานที่มอบหมายทั้งรายกลุ่มหรือ รายบุคคลและ ปฏิบัติตามข้อตกลงในการเรียนได้
1.2.1 กำหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าเรียน การแต่งกาย การส่งงานหรือแบบฝึกหัดตามเวลาที่ กำหนด
1.2.3 บรรยายสอดแทรกในเนื้อหาวิชา ในระหว่างทำการสอน เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักบัญชี และความสำคัญของการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมยกตัวอย่าง
1.3.1 ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ตลอดภาคการศึกษา ให้คะแนน 10%
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมในการเข้าเรียน การส่งแบบฝึกหัด หรืองานที่มอบหมาย
1.3.3 ประเมินจากการทุจริตในการสอบ
1.3.4 ประเมินจากการส่งงานหรือแบบฝึกหัดทันตามเวลาที่กำหนด
1) มีแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจตลอดจนการบัญชีอสังหาริมทรัพย์ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การดำเนินงานที่ยกเลิกและผลประโยชน์พนักงานเป็นต้น
2) มีการประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและข้อผิดพลาด การจัดทำรายงานการเงินระหว่ากาล การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานรายงานการเงิน การแปลความหมายของรายงานการเงินเป็นต้น
1) การบรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากรายงานการเงินของธุรกิจซึ่งเปิดเผยจากตลาดหลักทรัพย์และการถาม-ตอบ ในชั้นเรียน
2) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากงบการเงินของประเภทธุรกิจจริง เพื่อใช้ประกอบการเรียนและทำแบบฝึกหัด
3) ให้นักศึกษาวิเคราะห์จากโจทย์ปัญหา ตัวอย่างงบการเงินจริง โดยการถาม - ตอบในห้องเรียน
1) จากการทำแบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษา และงานที่มอบหมายให้ทำ
2) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
3) ความถูกต้องของการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา
3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินของธุรกิจจากสื่อที่เปิดเผยพร้อมทั้งอ่านและอธิบาย
รายงาน ทางการเงินในภาพรวมและสามารถสรุปผลได้
3.1.2 สามารถประยุกต์ และบูรณาการความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น เศรษฐศาสตร์ การเงิน
การตลาด ให้เข้ากับการวิเคราะห์รายการการเงินได้
3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการวิเคราะห์รายงานการเงินได้
3.2.1 บรรยาย ยกตัวอย่าง ถาม - ตอบในชั้นเรียน
3.2.3 ฝึกการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้โจทย์ปัญหากรณีศึกษา
.2.3.3 มอบหมายงานให้นักศึกษาทำเป็นกลุ่ม ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์รายงานการเงิน ของธุรกิจ ที่นักศึกษามีความสนใจหรือกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอในชั้นเรียน
3.3.1 กรณีศึกษา การตอบปัญหาในชั้นเรียน การนำเสนอในชั้นเรียน
3.3.2 ทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
4.1.3 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน
1.4.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2.1 มอบหมายให้วิเคราะห์กรณีศึกษาเป็นกลุ่ม
4.2.2 นำเสนอรายงาน หรือ การแก้ปัญหากรณีศึกษาหน้าชั้นเรียน
4.3.1 ประเมินผลจากกรณีศึกษาที่มอบหมาย
4.3.2 ประเมินผลจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
4.3.3 ให้นักศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกในกลุ่ม
5.1.1 สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่ออธิบายฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ตลอดจนความเสี่ยงของธุรกิจ
5.1.2 สามารถรายงานผลการวิเคราะห์ทั้งด้วยวาจา และการเขียนรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม
5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และ สื่อสารสารสนเทศ ได้
5.2.1 สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับงบการเงินของธุรกิจที่นักศึกษามีความสนใจจากตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำมาวิเคราะห์รายงานทางการเงินและจัดทำรายงานเป็นกลุ่ม
5.2.2 จัดทำสื่อประกอบการรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.2.3 มอบหมายกรณีศึกษาให้วิเคราะห์รายงานทางการเงินและนำเสนอผลงานจากรณีศึกษาในห้องเรียน
5.3.1 การนำเสนองานที่ได้จากการสืบค้นกลุ่มหน้าชั้นเรียน
5.3.2 การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา จากรณีศึกษาที่นำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.3.3 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
6.1.1 สามารถยกตัวอย่างถึงการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกศึกษาจากตัวอย่างของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สนใจ
6.1.2  สามารถอธิบายถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายงานทางการเงินที่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะโดยบูรณาการได้ทุกสาขาวิชาได้อย่างถูกต้อง
 
6.2.1 ให้เลือกศึกษาจากตัวอย่างของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สนใจ แล้วนำเสนอถึงการรายงานทางการเงินของบริษัทที่เลือกว่าปฏิบัติได้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงินอย่างไร
6.2.2 ให้นำเสนอรายงานทางการเงินที่สนใจเลือกมาเพื่ออธิบายถึงประโยชน์จากข้อมูลรายงานทางการเงินที่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะโดยบูรณาการได้ทุกสาขาวิชา เช่น ด้านการเงิน การบัญชี การตลาด การบริหารจัดการ สารสนเทศ การวางแผน เป็นต้น
6.3.1 การนำเสนองานที่ได้จากการสืบค้นกลุ่มหน้าชั้นเรียน
6.3.2 การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา จากรณีศึกษาที่นำเสนอหน้าชั้นเรียน
6.3.3 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู็ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BACAC131 แนวคิดทางการบัญชีและการรายงานทางการเงิน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1,2,3,5 การสอบกลางภาค และ การสอบปลายภาค 9 และ 18 25 % 25 %
2 3,4,5 ทดสอบย่อย/งานกลุ่ม/การนำเสนองาน 3, 16, 17 40 %
3 1,2,3,4,5 สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน การตอบคำถามในห้องเรียน ผลงานกลุ่ม การวิเคราะห์ปัญหาหน้าชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10 %
เอกสารประกอบการสอนปรับปรุง (2565) แนวคิดทางการบัญชีและการรายงานทางการเงินโดย อ.ดร.สรินยา สุภัทรานนท์
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน e-book
- สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง
- รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ประกาศโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2559
- สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ. การแปลความมาตรฐานรายงานทางการเงินฯ. พิมพ์ครั้งที่ 4. 2563
www.fap.or.th
www.set.or.th
www.sec.or.th
เป็นต้น
ใช้แบบประเมินผลอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
ประเมินการสอนจากผลการสอบของนักศึกษา และจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา
ปรับปรุงจุดบกพร่องในการสอนตามผลการประเมินของนักศึกษา
ปรับปรุงการสอนโดยประเมินจากผลการสอบและการวิเคราะห์ปัญหา การทำกรณีศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
ตรวจสอบความตรงประเด็นของข้อสอบกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของสาขาวิชา
นำผลการประเมินข้อ 1 ข้อ 3 ข้อ 4 มาปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา เรื่อง ผู้สอน ตารางเรียน การสอนเสริม การทบทวนเพื่อปรับปรุงเนื้อหา และการออกข้อสอบ