ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Special problems in Information Technology

เพื่อฝึกปฏิบัติกำหนดปัญหาและสมมุติฐานของปีญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาความเป็นไปได้และรายงาน ดำเนินการทดลองแก้ไขปัญหาพิเศษในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ การสรุปและนำเสนอผลการศึกษาปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
ฝึกปฏิบัติกำหนดปัญหาและสมมุติฐานของปีญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาความเป็นไปได้และรายงาน ดำเนินการทดลองแก้ไขปัญหาพิเศษในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ  การสรุปและนำเสนอผลการศึกษาปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
Practice formulating problems and hypotheses for special problems in information technology. Searching for research information on special problems in information technology. Feasibility studies and reports Conducting special problem-solving experiments in the Information Technology Laboratory under the guidance of a special problem advisor Summarizing and presenting the results of the study of special problems in information technology and submit a complete report.
 
6
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต - สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
- การบรรยายและซักถาม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
- ความรู้ที่ต้องได้รับ
- มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
- ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
- ประเมินจากงานที่นักศึกษาจัดทำ
- สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
- ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา 
- สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
- ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม แต่เนื่องจากมีนักศึกษาลงเรียนเพียงคนเดียวจึงกำหนดให้มีการสื่อสารกับผู้ใช้งานจริงจากการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา
- สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์เสมือนจริง แล้วนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย สถานการณ์
- ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฏี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง - ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BSCCT908 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล