การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก

Human Potential Development and Positive Psychology

1. เข้าใจทฤษฎีและเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
2. เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความคิดและพฤติกรรมทางบวกของตนเองได้
3. เข้าใจและสามารถพัฒนาตนเองในด้านความหวัง การมองโลกในแง่ดี รับรู้ตนเองได้ถูกต้อง และมีความยืดหยุ่นทางจิตใจ
4. เข้าใจและสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีแรงจูงใจทางบวกในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเอง
5. สามารถนำหลักความรู้ในเรื่องจิตวิทยาเชิงบวกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงาน  
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก  เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การมีความหวัง การมองโลกในแง่ดี รับรู้ตนเองได้ถูกต้อง และมีความสามารถในการฟื้นพลังเมื่อพบกับความผิดหวัง ตลอดจนมีแรงจูงใจทางบวกในการพัฒนาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถวิเคราะห์การสื่อสารสัมพันธ์ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์กับทีมงานได้อย่างถูกต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การพัฒนาคุณลักษณะทางบวกของมนุษย์ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความหวัง การมองโลกแง่ดี ความสามารถในการปรับตัวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความหมาย โดยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ผ่านตัวแบบที่ปรากฏในสื่อต่างๆ
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือ รายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ 1 ชั่วโมง
-  แจ้งตารางสอนส่วนตัวให้นักศึกษาทราบวัน เวลาว่างของอาจารย์ผู้สอน
- แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวและอีเมลล์ ของอาจารย์ผู้สอน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 3 4 1 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1
1 GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม - พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ ได้รับมอบหมายตรงเวลาที่กำหนด - ประเมินผลจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 1-17 10
2 ความรู้ - เก็บคะแนนครั้งที่ 1 สอบกลางภาค - เก็บคะแนนครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 9 และ 17 60
3 ทักษะทางปัญญา - ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมอภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน - ประเมินผลจากแบบฝึกหัดท้ายบท - ประเมินจากกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 1 - 16 20
1. นักศึกษาเป็นผู้ประเมินผลผู้สอน และรายวิชานี้ทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย
 
1. สังเกตพฤติกรรมความสนใจต่อการเรียนของนักศึกษา  (การซักถาม การร่วมอภิปราย การแสดงความคิดเห็น)
2. จากกิจกรรมกลุ่มย่อยในชั้นเรียน แบบฝึกหัด  งานมอบหมายในชั่วโมง
3. จากการสังเกตความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม   การมีจิตอาสา   ความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา
4. จากผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
1. ปรับปรุงเอกสาร ตำรา กิจกรรม คลิปวีดีโอที่ใช้ในการเรียนทุกปีการศึกษาเพื่อแก้ไขเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
2. ให้นักศึกษานำเสนอสิ่งที่ต้องการให้เพิ่มเติมในวิชานี้
3.นำผลการประเมินที่ได้จากนักศึกษามาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
4. ทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อช่วยแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆที่มีผลกระทบต่อผู้เรียน
1. มีการปรับปรุงเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆตามที่นักศึกษาสนใจ
3. ปรับปรุงกิจกรรมต่างๆให้มีข้อบกพร่องน้อยลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น