การฟัง พูดในชีวิตประจำวัน

Listening and Speaking in Everyday Life

เพื่อให้นักศึกษาฝึกการฟัง และเรียนรู้สำนวนภาษา ลีลา ท่าทาง และกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ และการใช้ภาษาพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาและฝึกปฎิบัติการพัฒนากลยุทธ์และทักษะการฟัง เสริมสร้างความมั่นใจ และความสามารถในการพูดตาม สถานการณ์ต่างๆในสถานการณ์ปัจจุบัน  
3.1 วัน จันทร์ ห้องพักอาจารย์ ชั้น 7 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา เวลา 12.00 - 20.30 น. โทร 091-8512221
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1 มีความรู้ความเข้าใจตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีจิตสำนึกสาธารณะ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์ สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 1.2 มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลาความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน 2. ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 3. ใช้กิจกรรมในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
1.3 วิธีการประเมินผล
1. การส่งรายงานตรงเวลา 2. การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน 3.ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาที่ศึกษา กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและนำความรู้ของตนไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์ชุมชน และสังคมให้ได้รับความรู้ และทักษะดังเช่นตนเอง รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
 
2.2 วิธีการสอน
1. บรรยาย 2. กิจกรรมเดี๋ยว
3. กิจกรรมกลุ่ม   4. ทำแบบฝึกหัดออนไลน์
 
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ตอบคำถามปากเปล่า 2. การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และในกลุ่ม 3. ทำแบบฝึกหัดตามที่ได้มอบหมาย 4. การสอบกลางภาคและปลายภาค
5. การสอบพูดเป็นรายบุคคล
3.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
 
3.1 Communicative-based approach
3.2 Class orientation
3.3 Co-operative learning
3.4 Online learning (Self-studies)
3.5 Blended learning
 
ติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าจากงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการวัดผลความสามารถตามศักยภาพผู้เรียน (เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้า)
1. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 2. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 4. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
1. มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือ และค้นคว้าในเวปไซต์ต่างๆ 2. การทำแบบฝึกหัด โดยให้ศึกษาเนื้อหา และพัฒนาทักษะการฟังและพูดของตนเองจากข้อมูล และแหล่งค้นคว้าทั้งที่เป็นออนไลน์และหนังสือ
 
1. ตรวจสอบการส่งงานที่มอบหมายโดยบันทึกการส่งงานของนักศึกษา และตรวจงาน 2. ติดตามพัฒนาการทางด้านทักษะการฟังจากการวัดผลประเมินผลทั้งที่เป็นแบบทดสอบ และการใช้เกณฑ์การประเมิน
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
 
มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากโดยค้นคว้าจากเวปไซต์ต่างๆ
 
ตรวจสอบการส่งงานที่มอบหมายโดยบันทึกการส่งงานของนักศึกษาแต่ละคนและตรวจงาน
ทักษะการฟังพูดในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ
สอบพูดและฟังในห้องเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 6.1
1 BOAEC106 การฟัง พูดในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
2 การเรียนจากบทเรียนสำเร็จรูปออนไลน์ การเรียนจากบทเรียนสำเร็จรูปออนไลน์ 7, 16 5%
3 การสอบพูดท้ายบทเรียน การสอบพูดท้ายบทเรียน 3, 6, 10, 13, 15 20%
4 การสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1-2 การสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1-2 7, 16 20%
4 การเข้าเรียนแบบฝึกหัดออบไลน์ unit 1-5 การเข้าเรียนแบบฝึกหัดออบไลน์ unit 1-5 3 - 16 5%
5 การทำโครงการบูรณาการวิชาการและการบริการชุมชน ความสำเร็จของโครงการและแบบประเมินความพึงพอใจของสื่อการสอนและชุดการสอนทักษะภาษาอังกฤษฟังและพูด 11, 16 10%
6 การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน แบบทดสอบ 9, 17 35%
7 English corner participation การเข้าร่วมกิจกรรม English corner 1-15 5%
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ชื่อ Leap2 Listening and Speaking  (2nd edition) Unit 1-5 สำนักพิมพ์ Pearson
โดย Dr. Ken Beatty
www.myelab.com และเว็บไซต์คลิปวิดีโอ จาก youtube.com และคลิปเสียงสำเร็จรูปจาก website BBC learning English.com และจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่ฝึกเรื่องการฟังและพูด
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ผลตอบรับ การให้ความสนใจในชั้นเรียนจากผู้เรียน- ผลการเรียนของผู้เรียน - การสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้ร่วมสอน 
- ความสามารถของผู้เรียนในการนำทักษะความรู้ของตนเองไปพัฒนาต่อยอดในการบูรณาการเพื่อชุมชุมและสังคม
- การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผู้ร่วมสอนเรื่องการจัดการเรียนการสอน
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
- รายงานความสำเร็จของโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
- ดําเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล -ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือ ตามข้อเสนอแนะตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา