โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ

Electronics Engineering and Automation Control Systems Project

1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและการวางแผนการสร้างโครงงานตามหัวข้อโครงงานในรายวิชาโครงาน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2.  สามารถเตรียมออกแบบและสร้างโครงงานตามแบบแผนที่ได้กําหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน
3.  สามารถสร้างผลงานที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคมบูรณการเพื่อแก้ปัญหาในงานที่เกี่ยวข้อง สร้างนวัตกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รักษา
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสายวิชาหรือเป็นประโยชน์ต่อสังคม
4.  สามารถรับฟังและยอมรับความคิดเห็นหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ จากเพื่อนนักศึกษาหรือคณะกรรมการ
สอบวิชาโครงงาน และสามารถนําปัญหามาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้ผลงานของตนมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
5.  เพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ฝึกฝนและพัฒนาการนําเสนอผลงาน โดยสามารถนําเสนอ
ผลงานต่อคณะกรรมการในการสอบวิชาโครงงานได้ อย่างราบรื่น
6.  สามารถทํางานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้ เครื่องมือและโปรแกรมต่าง ๆ ในการทําโครงงานได้
อย่างเหมาะสม และโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการสร้างโครงงานตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา ตามแบบแผนที่กําหนดได้อย่างครบถ้วน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการวางแผนการสร้างโครงงาน ค้นคว้าหัวข้อที่มีความสัมพันธ์กับโครงงาน ออกแบบโครงงาน สร้างโครงงานตามแบบตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการวางแผนจัดทำหรือผลิตสร้างผลงานอันเกิดประโยชน์ ต่อสายวิชาที่เรียนมาโดยตรง หรือต่อสังคมส่วนรวม การใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด นำผลงานเสนอ ต่อคณะกรรมการเพื่อสอบวิชาโครงงาน
Study and Practice of planing in project; research of data in topic of project; design of project; implement of project; analysis of problems in project; presentation of project; defence of project.
1.) อ.ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซด์สาขาวิชา
2.) อ.จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้ อมูลและการไม่ละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญา และควรมีความซื่อสัตย์ ในการทําโครงงาน เพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างราบรื่นอ. ที่สอนในแต่ละรายวิชา ต้ งส่งเสริมให้นั กศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ดั งนี้
1.1.1 มีจิตสํานึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ต่อตนเอง และสังคม
1.2.2 เน้นความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และสังคม ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นํากลุ่ม
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.2.3 ให้ความสําคัญในวินัย ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กําหนด
1.2.4 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเช่น การนําแนวคิด หลักการหรือทฤษฎีมาใช้ หรือแอบอ้างเป็นผลงานของตน โดยไม่อ้างอิงถึงแหล่งที่มาหรือบุคคลผู้ซึ่งเป็นเจ้าของผลงาน การกระทําเช่นนี้ถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ร้ายแรงมาก
1.2.5 อภิปรายกลุ่ม
1.2.6 กํ าหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างการได้ รับผลจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
1.2.7 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.2.8 ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานความก้าวหน้าตามกําหนด ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
1.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
1.3.3 ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบของ นักศึกษา
1.3.4 มีการอ้างอิงเอกสารหรือแหล่งที่มาของหลักการ ทฤษฎีหรือแนวคิดที่ได้ นํามาทําโครงงานอย่าง ถูกต้องและเหมาะสม
มีความรู้ในหลักการ ความสําคัญองค์ประกอบและขั้นตอนการวางแผนโครงงาน การเตรียม ออกแบบและสร้างโครงงาน สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลงาน และมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและโปรแกรมต่าง ๆ ในการทําโครงงานได้ อย่างเหมาะสม และโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ ตลอดจน สามารถบูรณาการความรู้หรือเทคโนโลยีในการสร้างผลงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสายวิชาอื่น หรือต่อสังคมต่อไปได้
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา การละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมา สรุปและนําเสนอ ซึ่งจะเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ
2.3.1 ประเมินจากรายงานความก้าวหน้าโครงงานที่นําเสนอตามระยะเวลาที่กําหนด
2.3.2 ประเมินจากการนําเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลและกรณีศึกษา
2.3.3 เมื่อสิ้นสุดโครงการ ต้องนําเสนอโครงงานและอธิบายการทํางานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทํางานได้ ตามขอบเขต หรือโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบโครงงานและได้ รับอนุมัติโดยหัวหน้าสาขาวิชาฯ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญญาและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทําโครงงานได้ อย่างเป็นระบบ และสามารถบูรณาการองค์ ความรู้ได้ เป็นอย่างดี
3.2.1 การมอบหมายโครงงาน ที่ส่งเสริมการคิด วิ เคราะห์และการแก้ ไขปัญหา
3.2.2 วิเคราะห์กรณีศึกษาผลของการละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญา
3.2.3 การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1 ประเมินผลจากการโครงงาน
3.3.2 ประเมินผลจากการโครงงาน วัดผลจากการประเมินโครงงานและจากรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน การนําเสนอผลงาน
3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ ไขปัญหา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาการให้ความร่วมมือในการทํางานทั้งความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าบทความทางวิชาการงานวิจัยหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของนักศึกษา การเขียนบทคัดย่อหรือสรุปหลักการสําคัญจากบทความทางวิชาการที่ได้ ค้นคว้ามา
4.2.3 การนําเสนอรายงานความก้าวหน้าและการนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กําหนด
4.3.2 ประเมินจากรายงานหรือโครงงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม
4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
4.3.4 ประเมินจากรายงานหรือโครงงานที่นําเสนอ โดยสามารถนําความรู้หรือเทคโนโลยีในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสมได้
5.1.1 ทักษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลข
5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในด้านการพูด การ
ฟัง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ผลของโครงงาน
5.1.4 พัฒนาทักษะในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ
5.1.5 พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเองผู้ เรียน
และการปฏิบัติงานได้ อย่างเหมาะสม
5.1.6 พัฒนาทักษะในการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าโดยสามารถเลือกรูปแบบเครื่องมือ และเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
5.1.7 พัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมหรือซอฟแวร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของนักศึกษาได้
5.1.8 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.2.1 มอบหมายงานให้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.2.2 นําเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าและโครงงาน
5.3.3 ประเมินจากการใช้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 1.3,2.1-2.3, 3.1, 3.2, 4.1-4.4,5.1-5.3 ผลการสอบโครงงาน 80%
2 1.2-1.3, 2.1-2.3, 3.1, 3.2, 4.1-4.4, 6.1 การส่งรายงานความก้าวหน้า ตามที่ได้รับมอบหมายการส่งงานและรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.3, 4.1-4.4 , 6.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย. คู่มือจัดทําโครงการ
แหล่งที่มา: http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/engcr/index.php/file-manager/downloads/category/7-
technical-manual
1) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน
2) แหล่งข้อมูลสืบค้นบน Internet
แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาโดยผ่านเว็บของสำนักทะเบียนและประมวลผล
1) ผลการเรียนของนักศึกษา ผลการสอบ
2) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
1) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร จากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา