ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

English for Graduate Study

1.1  เลือกใช้คำศัพท์และสำนวนได้เหมาะสมตามสถานการณ์
1.2  ร่างบทความฉบับภาษาอังกฤษได้
1.3  สามารถไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติได้
1.4  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกทักษะทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  
เพื่อปรับเนื้อหารายวิชาและวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
Study and develop English skills for researches, reading and analyzing academic journals, writing and presenting an academic paper.
ศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าวิจัย การอ่านและวิเคราะห์วารสารวิชาการ การเขียนและการนำเสนอบทความวิชาการ 
3 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 งานมอบหมายตลอดภาคเรียน วัดผลจากผลงานที่ส่ง ตลอดภาคเรียน 40%
2 Midterm exam สอบกลางภาค 9 25%
3 Final exam สอบปลายภาค 17 25%
4 การเข้าเรียนและความใส่ใจ เช็คชื่อและสังเกตพฤติกรรม ตลอดภาคเรียน 10%
เอกสารประกอบการสอน และ สไลด์สอน 
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ google, youtube และ อื่นๆ 
1. แบบประเมินรายวิชา 
1. แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
1. รวมรวมจากความคิดเห็นของนักศึกษาและสังเกตจากข้อบกพร่องในแต่ละภาคเรียน 
-
-