พฤติกรรมผู้บริโภคและวิถีชีวิตแบบปกติใหม่

Consumer Behavior and New Normal

1.1  สามารถบอกทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีความคาดหวัง และทฤษฎีการรับรู้ของลูกค้า   
1.2  สามารถวิเคราะห์ผู้บริโภคเพื่อกลยุทธ์ทางการตลาด รูปแบบใหม่ของพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมผู้บริโภครูปแบบวิถีแบบปกติใหม่
1.3  สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าและการตลาดจากวิถีแบบปกติใหม่
2.1 มีการปรับปรุงโดยเพิ่มเติมพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19
2.2 เพิ่มเติมการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าและการตลาดจากวิถีแบบปกติใหม่
ศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีความคาดหวัง และทฤษฎีการรับรู้ของลูกค้า การวิเคราะห์ผู้บริโภคเพื่อกลยุทธ์ทางการตลาด รูปแบบใหม่ของพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมผู้บริโภครูปแบบวิถีแบบปกติใหม่ การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าและการตลาดจากวิถีแบบปกติใหม่
Study on theories of customer behavior, theirs expectation and perception; customer analysis for marketing strategies; new models of customer behavior; new normal customer behavior; changes of customer demand and marketing of new normal
จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
 1. วันพุธ เวลา 15.30 - 16.30 น. หรือเวลาอื่น ๆที่นักศึกษาและอาจารย์สะดวกตรงกันโดยนักผ่าน Line หรือ Inbox Facebook เพื่อพูดคุยที่ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โทร.055-298438 ต่อ 1188
  2. e-mail; surinipo@gmail.com, Line และ Inbox facebook
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล