สถิติและการออกแบบการทดลอง

Statistics and Design of Experiment

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางสถิติ  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การแบ่งข้อมูล  การวัดการกระจาย  การแจกแจงแบบปกติ-ไคสแควร์-ที-เอฟ  การทดสอบสมมติฐาน  ค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนของประชากร  การวิเคราะห์การถดถอยและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์  หลักการพื้นฐานในการวางแผนแบบการทดลอง  การวางแผนแบบสุ่มสมบูรณ์  การวางแผนแบบสุ่มในบล๊อกสมบูรณ์ การวางแผนแบบจัตุรัสลาติน  การวางแผนแบบสปลิทพลอต  การวางแผนแบบแฟกทอเรียล  การวางแผนแบบเศษส่วนแฟกทอเรียล  แผนภูมิควบคุมคุณภาพ  การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ  การะประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
1. เข้าใจสถิติพื้นฐาน 2. เข้าใจการการออกแบบการทดลอง 3  เข้าใจการวิเคราะห์ความแปรปรวน 4. เข้าใจการวิเคราะห์การถดถอย 5. เข้าใจการทดลองแฟกทอเรียล   6. เข้าใจการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางสถิติ  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การแบ่งข้อมูล  การวัดการกระจาย  การแจกแจงแบบปกติ-ไคสแควร์-ที-เอฟ  การทดสอบสมมติฐาน  ค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนของประชากร  การวิเคราะห์การถดถอยและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์  หลักการพื้นฐานในการวางแผนแบบการทดลอง  การวางแผนแบบสุ่มสมบูรณ์  การวางแผนแบบสุ่มในบล๊อกสมบูรณ์ การวางแผนแบบจัตุรัสลาติน  การวางแผนแบบสปลิทพลอต  การวางแผนแบบแฟกทอเรียล  การวางแผนแบบเศษส่วนแฟกทอเรียล  แผนภูมิควบคุมคุณภาพ  การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ  การะประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ) วันพุธเวลา 15.00 - 16.30 น. ห้อง ศท. 304 โทร 2810 tanitta_ying@hotmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อมเคารพสิทธิในคุณค่าและและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา   การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่างต่อเนื่อง  
- ประเมินจากแบบทดสอบของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่างต่อเนื่อง  
- ประเมินจากการขานชื่อเพื่อให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่างต่อเนื่อง
มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา  
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆของสาขาวิชาที่ศึกษา  
- สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมการเรียนรู้ ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จำลอง
ประเมินจากการทดสอบย่อย สังเกตพฤติกรรมและจำนวนนักศึกษาที่เข้าศูนย์การเรียนรู้ สังเกตุพฤติกรรมขณะทำแบบทดสอบย่อย
มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ - มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา ( Problem Based Instruction) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
โดยการสังเกตุผลการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริง ทดสอบการแก้ไขปัญหาสมมุติโดยใช้ปัญหาจากสถานการณ์จริง  แก้ไข
มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม  
- สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯเพื่อ ส่งเสริมทักษะการอยู่ในสังคม  
- ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming )     ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ   พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล   สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง ประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีโดยการทำแบบทดสอบ ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา  แก้ไข
- สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม     - สามารถสืบค้นศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม     -  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมการค้นคว้า  เรียบเรียงข้อมูลและนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง  และให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล           ส่งเสริมการใช้งานภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
- ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน   - ประเมินจากเอกสารรายงานและการนำเสนอผลงาน   - สังเกตุการใช้งานภาษาของนักศึกษาที่ใช้ในการสื่อสาร
 - มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลาเครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   - มีทักษะในการปฎิบัติงานกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
ให้ลงมือทำงานจริง
สังเกตุจากผลงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล