กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ทางการตลาด

Packaging Strategy in Marketing

1. เพื่อศึกษาหลักการบรรจุภัณฑ์ ลักษณะ หน้าที่ และประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาด 
2. เพื่อศึกษาประเภทต่าง ๆ ของบรรจุภัณฑ์ วัสดุ และการออกแบบเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือกบรรจุภัณฑ์ ข้อจำกัดด้านเศรษฐศาสตร์ การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์
4. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์
เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชากลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ทางการตลาดเกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพในอนาคต
หลักการบรรจุภัณฑ์ ลักษณะ หน้าที่ และประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาด ประเภทต่าง ๆ และลักษณะของบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือกบรรจุภัณฑ์ ข้อจำกัดด้านเศรษฐศาสตร์ การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์
Principle of packaging ; characteristics, funtions and benefits of marketing package, various types and features of packaging ; factors involved packaging seleection ; restrictions on economics, production, laws and regulation of packaging and environment ; information technology and communication of packaging.
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และในเวลาที่ผู้เรียนมีความต้องการคำปรึกษาหรือการแนะนำทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์หรือออนไซด์
1. มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
2. มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ ใรจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
3. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีการสอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา รวมทั้งปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงเวลา ส่งงานภายในเวลาที่กำหนด ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย อธิบายระเบียบการลงโทษผู้ทุจริตในการสอบ มีการมอบหมายงานกลุ่มเน้นการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่ม เน้นการมีส่วนร่วมแกละแสดงความคิดเห็น รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการมีเมตตา กรุณา ความเสียสละ และการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน
ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม ประเมินจากการเข้าเรียน ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย สังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่มและความมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
2. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ และเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยมอบหมายให้ทำรายงาน โครงงาน และนำเสนอหน้าชั้นเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้กับสภาพแวดล้อมจริง นอกจากนั้นยังใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติในสภาพแวดล้อใจริง และการบรรยายในชั้นเรียน ถาม-ตอบ 
การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน รางานสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการนำความรู้ไปตอบในแบบทดสอบ ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าและการนำเสนอ ประเมินจากงานที่มอบหมาย การนำเสนอผลงาน
1. สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศจากหลายแหล่งเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่าง เหมาะสมด้วยตนเอง 2. สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
การมอบหมายงานเพื่อศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษาและข้อมูลโดยจัดทำโครงงาน และบริหารจัดการการทำงานเป็นทีม การรายงานทางเอกสารและการรายงานหน้าชั้นเรียน การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลอง จัดกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญษ ความคิด การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ในขอบเขตรายวิชา
ประเมินจากโครงงาน และงานที่มอบหมาย การทำข้อสอบเน้นการแก้ปัญหาอธิบายแนวคิดการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา 
1. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม แกละสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
สอนโดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่าง ๆ ในเนื้อหารายวิชา จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมบทลาททั้งผู้นำและผู้ตาม ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบแกละอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป มอบหมายงานที่ใช้ทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล มอบหมายงานที่ใช้การระดมความคิดและทำงานร่วมกัน
การสอบกลางภาค และปลายภาค ประเมินจากพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา การรายงาน/นำเสนอหน้าชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง การทำงานเป็นทีม
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 
1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจำวัน 2. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์  
 
สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร มีการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการค้นคว้าเรียบเรียงข้อมูลและนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้องและให้ความสำคัญกับการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจจากข้อมูลบนฐานข้อมูล และข้อมูลเชิงตัวเลข บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ เคือข่าย และซอฟท์แวร์ หรือสื่อต่าง ๆ
การสอบกลางภาคและปลายภาค ผลงานของนักศึกษาที่ได้มอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม ประเมินจากการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงแหล่งที่มา การนำเสนอหน้าชั้นเรียนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสรุปอภิปรายและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
1. สามารถปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ที่ศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ นำมาใช้แก้ปัญหา ค้นคว้าวิจัย ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้อง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง สามารถนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการบริหารธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอกดคล้องกับสถานการณ์ จัดให้นักศึกษาได้บูรณาการการเรียนกับการทำงาน การใช้ภาษาสื่อสาร และเข้าร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง
ผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา ความสามารถในการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม พฤติกรรมที่แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม พฤติกรรมต่อการบูรณาการการเรียนเข้ากับการทำงาน การนำเสนอผลงาน การใช้ภาษาสื่อสาร การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา เทคนิคการประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในสถานการณ์บนฐานข้อมูล และข้อมูลเชิงตัวเลข 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคระห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ุ6. ทักษะการปฏิบัติงานในิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 1 3 4 5 1 2 3 4 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
1 BBABA650 กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ทางการตลาด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1, 2.1.2 การทดสอบ - การทดสอบกลางภาค - การทดสอบปลายภาค 9 - 17 25% - 25%
2 3.1.2, 4.1.2, 5.1.3 ผลการฝึกปฏิบัติ และงานที่ได้รับมอบหมาย - ผลงานการฝึกปฏิบัติ - งานที่มอบหมาย และการส่งงานตามกำหนดเวลา ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 1.1.2 การเข้าชั้นเรียน - เจตคติ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 2. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 3. ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 1. การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2. ผลการเรียนของนักศึกษา 3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 2. การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 1. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 2. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ