เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

Sensors and Transducer

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์แต่ละประเภทที่ใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม 1.2 เข้าใจหลักการทำงานของเซ็นเซอร์ที่อยู่ในรูปของความดัน อุณหภูมิ การไหล ระดับ ระยะทาง ความเครียด ความหนาแน่น สนามแม่เหล็ก เคมี เสียง แสงและสี 1.3 สามารถวิเคราะห์ถึงหลักการทำงานของอุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ชนิดอื่นๆ ที่มีลักษณะโครงสร้างคล้ายคลึงกันได้ 1.4 เข้าใจถึงการปรับแต่งสัญญาณจากเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ให้มีขนาดเหมาะสมกับภาคแสดงผล 1.5 มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม Lab VIEW ต่อร่วมกับระบบ 1.6 มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล และการบำรุงรักษา 1.7 ตระหนักถึงความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2.1 ในการปรับปรุงรายวิชา เพื่อต้องการให้นักศึกษามีความรู้ในวิวัฒนาการเรื่องของเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 2.2ในการปรับปรุงรายวิชา เพื่อต้องการให้นักศึกษามีความรู้และทันเทคโนโลยีในเรื่องของเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์  ทดสอบ   ปรับเทียบ ติดตั้ง  บำรุงรักษาอุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์    ที่ใช้ในการตรวจจับ แสง อุณหภูมิ ความดัน น้ำหนัก  ระยะทาง ความชื้น เซนเซอร์แบบพร็อกซิมิตี้  เซนเซอร์แบบสวิตซ์แบบอื่นๆในทางอุตสาหกรรม
แล้วแต่ความต้องการของ นักศึกษา
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสีย สละ และ ซื่อสัตย์สุจริต (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม (3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
(1) ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กําหนด (2) สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง สังคม คุณธรรม และจริยธรรม (3) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม (4) ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
(1) การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา (2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา (3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขา วิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ (2) มอบหมายให้ทำรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการปฏิบัติการ (2) การทดสอบย่อย (3) พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี (2) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบ การตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อ การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(1) ให้นักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง (2) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ (3) มอบหมายงานโครงงานโดยใช้หลักการวิจัย (4) การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน
(1) ประเมินจากการรายงานผลการดำเนินและการแก้ปัญหา (2) ประเมินผลจากการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง (3) ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
(1) ประเมินจากการรายงานผลการดำเนินและการแก้ปัญหา (2) ประเมินผลจากการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง (3) ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
(1) สอนทฤษฎีของระบบไมโครโปรเซสเซอร์ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (2) ให้ความสำคัญในการทำงานให้เกิดความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ (3) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล (4) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(1) ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีและงานที่ได้รับมอบหมาย (2) ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี (2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ (3) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องได้
(1) ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข (2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ (3) การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย (4) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้องและให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
(1) ประเมินผลจากคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน (2) ประเมินจากผลงาน และความสนใจต่อการเรียน
(1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขา วิชาเฉพาะ
(1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ (2) มอบหมายให้ทำรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
(1) ประเมินการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการปฏิบัติการ (2)  พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
เอกสารเรียบเรียง  เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ Sensors and Transducers
-
-
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้ สื่อการสอนในรายวิชา
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านทักษะกลยุทธ์การสอน และการใช้สื่อการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ - ปรับปรุงสื่อการสอนคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมช่วยแสดงผลการจำลองการเขียนโปรแกรม - ยกตัวอย่างการระบบที่ใช้ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ช่วยแสดงผลการจำลอง
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจ ผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ อื่น หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4 - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้ เกี่ยวกับปัญหา ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ