คณิตศาสตร์พื้นฐาน

Fundamental Mathematics

มื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้
1. รู้และเข้าใจระบบเลขฐาน
2. รู้และเข้าใจตรรกศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
3. รู้และเข้าใจคณิตศาสตร์การเงิน
2. รู้และเข้าใจความรู้พื้นฐานทางสถิติ
3. เข้าใจวิธีการหาความน่าจะเป็น
4. เข้าใจการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
5. เข้าใจหลักการประมาณค่าและทดสอบสมมติฐาน
6. รู้และเข้าใจการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์และสถิติ
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์พื้นฐานเพียงพอที่จะไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ รวมถึงเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และฝึกให้เป็นคนมีเหตุผลและรอบคอบ  มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
ศึกษาเกี่ยวกับเลขฐาน ตรรกศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ คณิตศาสตร์การเงิน ระเบียบและ
วิธีดำเนินการทางสถิติ สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ทางสถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์และสถิติ
The study of numeral system, logic of decision-making mathematical finance, statistical methods, descriptive statistics, probability, statistical analysis and the use of mathematics and statistics software.
 3.1  วันศุกร์  เวลา 9.00 – 15.00 น. ห้อง 1121  อาคารเรียนรวม
    3.2  apichyaponp@gmail.com เวลา 20.00 - 23.00 น. ทุกวัน
1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
   1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
   1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. ก่อนเรียนเนื้อหาทุกครั้งฝึกให้นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักรับผิดชอบ
2. มอบหมายงาน แบบฝึกหัด ใบงาน
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2. ความมีวินัยและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การสอนแบบบรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ มอบหมายงาน
1. การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
2.ทดสอบย่อย
3.ข้อสอบอัตนัยหรือปรนัย
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. การมอบหมายงานโดยการไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เป็นกลุ่มแล้วทำรายงานส่ง
2. ยกตัวอย่างในเนื้อหารายวิชาให้แสดงการคิด แก้ปัญหาอย่างมีระบบ
3. การมอบหมายงาน โดยให้ทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวน
1. การสังเกต
2. การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
3.ข้อสอบอัตนัย
4.ทดสอบย่อย
4.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล โดยกำหนดขอบเขตงานเป็นการไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติม ให้โจทย์และยกตัวอย่างประกอบการนำความรู้ที่ได้จากบทเรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
1. การสังเกต
2. การนำเสนองาน
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ใช้ Power point  
2. มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
3. การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
4. การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การนำเสนองาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3, 2.1,
2.3,3.1,
3.2
ทดสอบย่อย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
ตลอดภาคการศึกษา
9
17
10%
30%
30%
2 1.3, 2.1,
2.3,3.1,
3.2, 5.1, 5.2
ผลงาน
การส่งงานตามที่มอบหมาย (ใบงาน, การบ้าน)
ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 13 การเข้าชั้นเรียน
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน
ตลอดภาคการศึกษา 10%
4
เอกสารประกอบการเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ไม่มี
กัลยา วานิชย์บัญชา. หลักสถิติ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2539
คณาจารย์ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถิติเบื้องต้น. เชียงใหม่ : คณะ  วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2541
ชัชวาล เรืองประพันธ์. สถิติพื้นฐาน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2542
ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์. หลักสถิติเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล. 2539
อนุรักษ์ นวพรไพศาล. สถิติ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 2546
- แบบประเมินผู้สอน 
- การสังเกตการณ์ในการสอน
- ผลการสอบตามจุดประสงค์ของแต่ละหัวข้อ
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้
- แก้ไขข้อบกพร่อง จากแบบประเมินที่นักศึกษาประเมินผู้สอน
- การทำวิจัยในชั้นเรียน
 - การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ผู้สอน
 - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ตรวจสอบข้อสอบ
- ปรับปรุงการเรียนการสอนตามผลการทวนสอบในข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้กับปัญหาจากงานวิจัยของอาจารย์
- นำผลการเรียนของนักศึกษามาปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา