คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม

Applied Mathematics in Engineering

มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการออกแบบทดลองในงานวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานได้ มีจิตสำนึกที่ดีและมีคุณธรรมในการนำความรู้จากการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม  ไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างซื่อสัตย์ ถูกต้องเหมาะสม
มีการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยยังคงหลักการที่มีความสำคัญต่อรายวิชาไว้ สอดแทรก/ค้นหาข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ จากงานวิจัยเข้ามาประกอบการสอน
 
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ทั้งพีชคณิตและแคลคูลัส แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ์สามัญ การแปลงลาปลาซ การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ระบบสมการพีชคณิต อนุกรมและการแปลงฟูริเยร์ เวคเตอร์ เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ คณิตศาสตร์เต็มหน่วย บทนำวิธีเชิงตัวเลข
1.5
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล