หลักฟิสิกส์

Principle of Physics

1.1 เพื่อเข้าใจหลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ ตามหัวข้อต่าง ๆ ในคำอธบายรายวิชา
1.2 เพื่อเข้าใจวิทยาศาสตร์พื้นฐานของเทคโนโลยีและประยุกต์วิชาหลักฟิสิกส์กับวิชาชีพและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
1.3 เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะปฏิบัติการที่เป็นระบบ
1.4 เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ
1.5 เพื่อสร้างเสริมจิตพิสัยในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบตา่มหลักทางวิทยาศาสตร์
2.1 ปลูกฝังการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผล
2.2 ส่งเสริมให้มีความรู้เพื่อเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ
2.3 สามารถนำความรู้ไปใช้ในวิชาชีพและเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป
2.4 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน
ศึกษาและปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ จลนศาสตร์ พลศาสตร์ งานและพลังงาน คลื่น แสง เสียง ความร้อน กลศาสตร์ของไหล แม่เหล็กไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
Study and practice of dynamic, work and energy, wave, light, sound, heat, fluid mechanics, electromagnetic and fundamental electronics.
2
1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานในเวลาที่กำหนด
2. กำหนดข้อตกลงร่วมกันในการวัดผลระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
1. การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตรงเวลา
2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. การฝึกปฏิบัติการ
2. การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning)
3. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem - solving)
4. การเรียนแบบตั้งคำถาม (Questioning)
5. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. รายงานที่นักศึกษาจัดทำ
4. งานที่ได้มอบหมาย
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
1. ยกตัวอย่างที่เหมาะสมในระหว่างการบรรยาย
2. มอบหมายงานให้นักศึกษา ทำแบบฝึกหัด
3. การรายงานผลการปฏิบัติการ
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
1. แบบฝึกหัด
2. รายงานการทดลองและการนำเสนองาน
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. มอบหมายงานรายกลุ่ม หรือแบบฝึกหัดทำเป็นกลุ่ม
2. ให้นำเสนองาน แบบฝึกหัด โดยกำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคน
3. สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำปฏิบัติการ
1. ประเมินจากความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมงานกลุ่ม
2. ประเมินจากการนำเสนองาน
1. เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม
2. สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
3. ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
มอบหมายงานกลุ่ม การนำเสนองาน
ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 FUNSC117 หลักฟิสิกส์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.3, 2.1, 3.2 ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาต 4, 7, 9, 12, 15, 18 10% 25% 25 %
2 1.3, 2.1, 3.2, 4.3, 5.2 ประเมินจากรายงานการทดลอง การประเมินการปฏิบัติการ ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.3 การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักฟิสิกส์
1. Young, H.D. and Freedman, R.A. (2012). University Physics : with modern physics.   13th ed. San Francisco, USA: Addison – Wesley.
2. Walker, J., Halliday, D. and Resnick, R. (2014). Fundamentals of physics. 10th ed. New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc.
3. Tipler, P.A. and Mosca, G. (2004). Physics for Scientists and Engineers. 5th ed. New York, USA: W. H. Freeman and Company.
4. Serway, R.A. and Jewett. Jr., J.W. (2014). Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. 9th ed. Boston, USA: Brooks/Cole-Cengage Learning.
www.rmutphysics.com
1. ผลการประเมินผู้สอนออนไลน์
2. การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1. ผลการเรียนของนักศึกษา
2. การสังเกตการณ์การสอนของผู้สอน
1. ปรับปรุงการเรียนการสอนจากผลการประเมินของนักศึกษา
2. จัดทำและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน
1. มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้
2. มีการบันทึกหลังการสอน
1. นำผลที่ได้จากการประเมินของนักศึกษา คะแนนสอบ นำมาสรุปผลและพัฒนารายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป