กลยุทธ์การตลาด

Marketing Strategies

1. ทราบหลักการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
2. สามารถเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม
 
เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ PLOs 
ศึกษาหลักการและการวางแผนกลยุทธย์ทางการตลาด การใช้กลยุทธย์สําหรับส่วนตลาด แบบต่างๆ กลยุทธย์ทางธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการ ส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสม Principles and planning marketing strategies. The strategy for the marketing of their business strategy on product, price, distribution and promotion of proper marketing.
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล