การจัดการสำนักงานสมัยใหม่

Modern Office Management

1.   เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญและความจำเป็นของการจัดการสำนักงาน
2.   เพื่อให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ
3.   เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจประสิทธิภาพของงานในสำนักงานที่ส่งผลทำให้องค์การประสบความสำเร็จ
4.    เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน
เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสำนักงานสมัยใหม่ เข้าใจหน้าที่ด้านการจัดการสำนักงาน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงาน การจัดการสำนักงาน การจัดสภาพแวดล้อมในสำนักงาน การจัดวางแผนผังสำนักงานให้เหมาะสมกับพื้นที่และลักษณะงาน กระบวนการบริหารจัดการสำนักงานสมัยใหม่ การบริหารงานเอกสาร อุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับสำนักงานสมัยใหม่ การจัดระบบวิธีการปฏิบัติงานสำนักงาน การจัดการข้อมูล การประมวลผลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการจัดการสำนักงานสมัยใหม่ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนงานสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เฉพาะนักศึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มที่ต้องการคำปรึกษาทางวิชาการ
1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.  การทำข้อตกลงเรื่องกฎระเบียบ วินัยและการเข้าเรียน การแต่งกาย 
2.  โดยการบรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาอย่างชัดเจน มี case study ให้ทำ
2.  การมอบหมายงานมีทั้งงานเดี่ยวและการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้แสดงความรับผิดชอบและรู้จักการทำงานเป็นทีม
4.  นำกิจกรรมที่สอดคล้องและสามารถส่งเสริม สร้างจิตสำนึกด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมอบหมายงานให้สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการสอน
1.  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น การแต่งกาย การเข้าเรียนตรงต่อเวลา
2.  ประเมินจากการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานหรือนำเสนองานตรงต่อเวลาที่กำหนด และครบถ้วนการรักษาความสะอาดภายในห้องเรียนเพื่อส่วนรวม
3.  ประเมินจากการทำงานที่มอบหมายโดยไม่คัดลอกแสดงถึงการมีจรรยาบรรณ จริยธรรม
2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในการบริหารธุรกิจ
2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้านธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ
 2.5 สามารถนำความรู้ในการบริหารธุรกิจประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ
1. บรรยาย / อภิปรายยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาอย่างชัดเจน 2. ศึกษาด้วยตนเอง 3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. เปิด CD หรือ VDO ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสำนักงาน
 
5. การวิเคราะห์กรณีศึกษา
6. การมอบหมายงาน
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจำ ความเข้าใจ 2. การนำเสนองาน การทำแบบฝึกหัด 3. แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ให้ไป
4. การทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค
3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
3.3 มีความสามารถนำความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
1. การบรรยายเนื้อหา และยกตัวอย่างการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2. การทำแบบฝึกหัดที่สามารถให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์เป็น
3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาและนำเสนอ
1. การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การนำไปใช้ การประเมินค่า 3. ทำแบบฝึกหัดในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4. โครงงานกลุ่ม ประเมินจากการทำงานที่มอบหมายนักศึกษารู้จักการวิเคราะห์และการจัดลำดับ ระบบการวิเคราะห์เหตุการณ์
4.1 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันตามบทบาทผู้นำที่ดีหรือผู้ร่วมงานที่ดี 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ  
1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
2. การยกตัวอย่างกรณีศึกษาในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล
3. การมอบหมายงานให้ทำเป็นกลุ่ม และงานชิ้นต่อไปให้เปลี่ยนสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงให้รู้จักสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้หลากหลายคน
1. ประเมินจากการสังเกตผู้เรียน
2.  ประเมินจากผลสำเร็จการทำงานเป็นกลุ่มของแต่ละกลุ่มและพฤติกรรมการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม
3. การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ 5.3 สามารถนำความรู้และเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในองค์การได้
5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
1. บรรยาย 2. การยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อให้เข้าใจการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
3. การกระตุ้นให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์กับเหตุการณ์ และสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
1. ประเมินจากการนำเสนองาน สื่อสารให้คนอื่นเข้าใจหรือไม่ การเรียงลำดับการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนองาน
2. ประเมินจากการตอบคำถามการใช้ภาษาในการโต้ตอบคำถามในขณะที่สอน
3. ประเมินจากการใช้ภาษาเขียนตอบการทดสอบ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
1 BBABA232 การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-1.5 สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การช่วยเหลือเพื่อนร่วมชั้นเรียนและผู้อื่น ตลอดการศึกษา การเข้าและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน10 % การสอบกลางภาค 30% งานที่มอบหมาย 30% การสอบปลายภาค 30%
2 2.1-2.5 จากการสังเกตและ งานที่มอบหมายนำเสนอได้ถูกต้องตามหลักการและทฤษฎีที่ได้เรียน การอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การโต้ตอบคำถามในขณะเรียน การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค ตลอดภาคการศึกษา
3 3.1-3.4 การสังเกต งานที่มอบหมายนำเสนอโดยยึดหลักทฤษฎีมาวิเคราะห์ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค ตลอดภาคการศึกษา
4 4.1-4.4 การแสดงความรับผิดชอบกับงานที่ได้มอบหมาย โดยทำงานครบจำนวนชิ้นงานที่ได้มอบหมาย และตรงต่อเวลาที่กำหนด การช่วยเหลือกันนำเสนองานกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา
5 5.1-5.4 การนำเสนองาน/การรายงาน การเขียนโต้ตอบที่สามารถสื่อสารเข้าใจได้ ถูกต้องตามหลักภาษา การที่นักศึกษาใช้สื่อในการนำเสนองาน ตลอดภาคการศึกษา
นฤมล จิตรเอื้อ (2559) การจัดการสำนักงาน. ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เนตร์พัณณา ยาวิราช (2565) การจัดการสำนักงานสมัยใหม่. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทความและเว็ปไซต์ต่าง ๆ 
1.1. แบบประเมินผู้สอน 1.2. สนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2.1. การสังเกตความสนใจของนักศึกษา  2.2. ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  แก้ไข
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระดับค่าคะแนนจากการเรียนของนักศึกษาและการนำเสนอรายงาน พบว่า ควรให้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายมากขึ้น
ระหว่างกระบวนการสอบรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาจากการสอบถามนักศึกษา และการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา ภายหลังการตัดเกรดผลการเรียนในรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชา โดยการทวนสอบจากการออกข้อสอบ การให้คะแนนสอบ งานที่มอบหมาย และการให้คะแนนพฤติกรรมระหว่างเรียนและร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  แก้ไข
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นโดยปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4