การทำความเย็นและปรับอากาศ

Refrigeration and Air Conditioning

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำความเย็นและสัมประสิทธิ์บ่งบอกสมรรถนะ การอัดไอวัฏ จักรการทำความเย็น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของระบบ คุณสมบัติของสารทำ ความเย็น การทำความเย็นแบบระเหยและหอผึ่งลมเย็น การทำความเย็นแบบดูดซึม การหาภาระการทำความเย็น การแช่แข็งอาหาร การปรับอากาศ การหาภาระการ ปรับอากาศ การกระจายลมเย็น การออกแบบท่อส่งลมเย็น การอนุรักษ์พลังงานใน การทำความเย็นและปรับอากาศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล