เทคโนโลยีทางการเงินสำหรับธุรกิจ

Financial Technology for Business

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของเทคโนโลยีการเงินสำหรับธุรกิจ สกุลเงิน แหล่งเงินทุน และธุรกรรมการเงินในยุคดิจิทัล
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน การกำกับ ควบคุม และดูแลสินทรัพย์ต่างๆ ในยุคดิจิทัลภายใต้ระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มการเงิน การธนาคาร และการประกันภัยสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเงิน สำหรับใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
ที่มาและความสำคัญของเทคโนโลยีการเงินสำหรับธุรกิจ สกุลเงิน แหล่งเงินทุน ธุรกรรมการเงินในยุคดิจิทัล การบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน การกำกับ ควบคุม และดูแลสินทรัพย์ต่างๆ ในยุคดิจิทัลภายใต้ระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มการเงิน การธนาคาร และการประกันภัยสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
1 ชั่วโมง
มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
สอดแทรก หลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักการเงิน พร้อมยกตัวอย่าง
สังเกต ถามตอบเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรม
มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ มอบหมายงาน และให้นำเสนอ
ตรวจความถูกต้องจากแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ
สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้านมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
มอบหมายงานให้ฝึกวิเคราะห์และตัดสินใจ
ตรวจความถูกต้องจากงานมอบหมาย และแบบทดสอบ
มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีมสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  และพร้อมพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
มอบหมายงานที่ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเพิ่มทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย
สังเกตการทำงานและการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ในกลุ่ม
สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจำวัน
มอบหมายแบบฝึกหัดเกี่ยวกับทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีในการทำงานมอบหมาย
ตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัด
สามารถปฏิบัติงานโดยนําองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
มอบหมายงานที่ใช้องค์ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ด้านการเงิน
ตรวจความถูกต้องของงานมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้านมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีมสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และพร้อมพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจำวัน
1 BBABA240 เทคโนโลยีทางการเงินสำหรับธุรกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หน่วยเรียนที่ 1-5 -ตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัดและกรณีศึกษา - ตรวจการนำเสนอเนื้อหาและแนวความคิดในกรณีศึกษาและงานมอบหมาย - สังเกตความรับผิดชอบจากการนำเสนอผลงานและตอบคำถามของนักศึกษา 1-7 และ 9-16 30
2 หน่วยเรียนที่ 1-2 ทดสอบกลางภาค 8 30
3 หน่วยเรียนที่ 3-5 ทดสอบปลายภาค 17 30
4 คุณธรรม จริยธรรม และการเคารพกฎระเบียบ - การเข้าเรียนประเมินผลจากการลงลายมือชื่อเข้าเรียน - การแต่งกายประเมินผลจากการสังเกตโดยผู้สอน -การทำงานร่วมกับผู้อื่น ประเมินผลจากการสังเกตโดยผู้สอน -การส่งงาน ประเมินผลจากการส่งงานตามกำหนดเวลา - จรรยาบรรณ ประเมินผลจากการสังเกตโดยผู้สอน 1-17 10
สุพรรัตน์  ทองฟัก.เอกสารประกอบการสอน รายวิชา เทคโนโลยีทางการเงินสำหรับธุรกิจ. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก. 2567. 
เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน ของสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการเงิน
ระบบเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน การธนาคาร
ให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจในรายวิชา
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา 
การปรับปรุงเนื้อหาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสื่อการสอน
ทวนสอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน