ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการคำนวณพลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น

Introduction to Finite Element Method and Computational of Fluid Dynamics

เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางด้านระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยวิธีการโดยตรงสำหรับสปริง ชิ้นส่วนรับแรงในแนวแกน โครงถัก คาน และโครงกรอบของปัญหาการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความเค้น ปัญหาการไหลของความร้อนและของไหลในหนึ่งมิติ ปัญหาการสั่นสะเทือนของระบบมวล-สปริง หลักการพื้นฐานทางด้านพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ สมการการถ่ายโอนของเรย์โนส์ กฎกายภาพพื้นฐานของการไหล ระบบสมการนาเวียร์สโตก วิธีปริมาตรจำกัด วิธีอัปวินด์ และการประยุกต์ใช้งานในปัญหาทางด้านวิศวกรรมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางด้านระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยวิธีการโดยตรงสำหรับสปริง ชิ้นส่วนรับแรงในแนวแกน โครงถัก คาน และโครงกรอบของปัญหาการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความเค้น ปัญหาการไหลของความร้อนและของไหลในหนึ่งมิติ ปัญหาการสั่นสะเทือนของระบบมวล-สปริง หลักการพื้นฐานทางด้านพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ สมการการถ่ายโอนของเรย์โนส์ กฎกายภาพพื้นฐานของการไหล ระบบสมการนาเวียร์สโตก วิธีปริมาตรจำกัด วิธีอัปวินด์ และการประยุกต์ใช้งานในปัญหาทางด้านวิศวกรรมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
การเข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา การแต่งกายตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การทำงานที่ได้รับมอบหมาย
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การเคารพกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
มีความรู้และความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
บรรยายถึงหลักการที่สำคัญในทางทฤษฎีของรายวิชาระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น ซึ่งจะมีการใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นฐาน มอบหมายงานในชั้นเรียนที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในงานจริงด้วยวิธีที่เหมาะสม
การสอบย่อย ผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับรายวิชาระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น มอบหมายงานในชั้นเรียนที่มีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างมีระบบ รวมถึงการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
การสอบย่อย สอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน ผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รู้จักบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
มอบหมายงานในชั้นเรียนที่เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ และทำให้รู้จักบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย
ผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
มอบหมายงานในชั้นเรียนที่เป็นการฝึกทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน การสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ การใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
การสอบย่อย สอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน ผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
มอบหมายงานในชั้นเรียนที่เป็นการฝึกทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน การสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ การใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
การสอบย่อย สอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน ผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 5.1.1, 5.1.3, 6.1.1, 6.1.2 สอบย่อย สอบกลางภาค สอบย่อย สอบปลายภาค 2, 3, 4, 5, 6 9 13, 14, 15, 16 18 15% 15% 15% 15%
2 2.1.3, 2.1.4, 3.1.3, 3.1.4, 4.1.1, 4.1.2, 5.1.2, 6.1.1, 6.1.2 งานมอบหมายในชั้นเรียน 7, 8 10, 11 30%
3 1.1.1 การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข, เอกสารประกอบการสอนวิชาระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
Daryl L. Logan, A First Course in the Finite Element Method 5th ed, THOMSON.
Erdogan Madenci and Ibrahim Guven, The Finite Element Method and Applications in Engineering using ANSYS, Springer Science+Business Media, LLC.
ไม่มี
ตำราหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
ประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล ทำการประเมินออนไลน์
การนำเสนอระดับคะแนนหรือเกรดต่อที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการประจำคณะ
การสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดให้มีการประชุมพิจารณาระดับคะแนนหรือเกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแล้ว นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นว่าผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด
ผู้สอนจะประเมินเนื้อหาและวิธีการสอนจากการประเมินของนักศึกษา เพื่อทำการปรับปรุงเนื้อหาในทุก ภาคการศึกษา พร้อมข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป