จิตรกรรมสร้างสรรค์

Creative Painting

 รู้จักวัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิควิธีการต่างๆในการเขียนภาพจิตรกรรม เข้าใจขั้นตอนวิธีการวาดภาพเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันและเทคนิคอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆทั้งแบบเหมือนจริงและแบบสร้างสรรค์ มีทักษะในการเขียนภาพจิตรกรรมแบบเหมือนจริงและแบบสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องระหว่างรูปแบบและแนวความคิดในการแสดงออกในการสร้างสรรค์ เลือกเทคนิคในการเขียนภาพจิตรกรรมได้อย่างเหมาะสมกับแนวความคิดเฉพาะตนมีความเป็นอัตลักษณ์ รู้และเข้าใจในการจัดวางรูปทรงให้สอดคล้องกับ เนื้อหาเรื่องราว ,อารมณ์ ความรู้สึก  ของรูปแบบต่างๆในลักษณะการสร้างสรรค์ได้ สามารถวิเคราะห์ทัศนธาตุต่างๆในงานตนเองและเห็นคุณค่าในงานจิตรกรรม
 
ศึกษาค้นคว้าฝึกปฏิบัติการวาดภาพจิตรกรรม  ด้วยการใช้เทคนิคสีน้ำมันหรือเทคอื่นๆที่มีความหลากหลาย โดยเลือกมุมมองด้านองค์ประกอบศิลป์ แสดงออกผ่านทัศธาตุ เพื่อฝึกฝนให้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพเหมือนจริง กึ่งเหมือนจริง หรือนามธรรมก็ได้ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแสดงออกด้านแนวความคิดเฉพาะตน  ค้นหารูปแบบและเทคนิควิธีการที่เหมาะสมต่อการนำเสนอเนื้อหานั้นๆ ทั้งนี้นักศึกษาต้องสามารถวิเคราะห์ผลงานตนเองเพื่อพัฒนาผลงานตามหลักการความงามและการสื่อความหมายอันมีคุณค่าทางทัศนศิลป์
ปฏิบัติทางจิตรกรรมมุ่งเน้นการแสดงออกทางแนวความคิดสร้างสรรค์ที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบ และเนื้อหา ผ่านเทคนิคจิตรกรรมหรือเทคนิคสื่อผสมที่มีความหลากหลาย โดยการปฏิบัติงานตามหัวข้อที่กำหนดให้ 
  Practice painting focuses on expressing concepts relating to form and content through various painting and mixed media techniques on given topics.
(หมายเหตุ: ต้องศึกษาวิชาเฉพาะด้านเลือกอย่างน้อย 12 หน่วยกิต)
 
5 ชม.
1. ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   2. มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น   3. มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนในรายวิชาจิตรกรรม  รวมทั้งมีการสอนสอดแทรกเพิ่มเติ่มในเรื่องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีการสอนให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ในรายวิชาจิตรกรรมนี้สอนให้มีระเบียบวินัย ฝึกให้รู้หน้าที่ในการทำงานศิลปะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่ มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
1.รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 2.มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรม ศาสตร์อย่างเป็นระบบ 3.มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและ วัฒนธรรม 4.มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ ด้านศิลปกรรมศาสตรในสาขาวิชาที่ศึกษา
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เช่น บรรยายประกอบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ให้เห็นถึงเทคนิค วิธีการ , ผลงานตัวอย่าง , ผลงานศิลปินที่มีชื่อเสียง สาธิตให้ได้เห็น และเข้าใจในเท็คนิควิธีการต่างๆปฏิบัติงานจริง เพื่อศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอนต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเน้นหลักการทางทฤษฎี และการปฎิบัติเกี่ยวกับงานจิตรกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะร่วมสมัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาจิตรกรรมตลอดจนเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิด รูปแบบ เทคนิค ทางจิตรกรรม นอกจากนี้ให้นักศึกษาฝึกฝนสร้างสรรค์ศิลปะที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตน
ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ประเมินจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาและประเมินจากผลงานที่ปฎิบัติ ประเมินจากการนำเสนอผลงานจิตรกรรมที่มอบหมาย
1.สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน 2.สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่าง สร้างสรรค์ 3.สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพได้4.มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
 นำเสนอให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานจิตรกรรมในลักษณะเหมือนจริงและผลงานสร้างสรรค์เชิงวิเคราะห์ให้เห็นถึงเทคนิควิธีการ รูปแบบและแนวคิดของศิลปินที่มีชื่อเสียงผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ - อธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรม ทักษะฝีมือ(Skill) องค์ประกอบ(Composition) ของความงามความลงตัวทางทัศนธาตุทางศิลปะ(Visual Element) - อธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาแนวความคิด สัญลักษณ์และการสื่อความหมายผ่านภาษาภาพของงานจิตรกรรม
- ประเมินผลความก้าวหน้าจากการศึกษาค้นคว้า เปรียบเทียบกับผลงานปฏิบัติในแต่ละครั้ง  - ประเมินผลความรู้ ความเข้าใจจากการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
1.มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 2.มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 3.สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพใน ความคิดเห็นที่แตกต่าง
- แสดงให้เห็นถึงผลของความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานร่วมกัน  - แสดงให้เห็นถึงผลของความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
-ประเมินผลจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานร่วมกันในชั้นเรียน -ประเมินผลจากความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียน
1.สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 2.สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการ สร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่ เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม
- นำเสนอตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลด้าน ความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการเขียนภาพจิตรกรรมแนวใหม่ๆ รวมทั้งตัวอย่างผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงจากเวปไซด์ เพจและหนังสือศิลปะออนไลน์ - นำเสนอตัวอย่างเทคนิควิธีการนำเสนอผลงานตนเองผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะ
- ประเมินผลจากความรู้ความเข้าใจการหาข้อมูล การสืบค้นข้อมูลต่างๆเพื่อมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ - ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบายผลงานศิลปะของตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ 
1.สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน
- บรรยายอธิบายหลักการทางทฤษฎีเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการทางจิตรกรรม พร้อมแสดงผลงานตัวอย่างของศิลปินในประวัติศาสตร์ศิลป์และศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบต่างๆรวมถึงแนวความคิดและลักษณะเฉพาะตนในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม - สาธิตเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม และเข้าใจในเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน - นักศึกษาปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมตามแผนการเรียนและหัวข้อที่กำหนด - ตรวจประเมินด้วยการวิจารณ์ผลงานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ และประเมินผลงานจริงรายบุคคล
ประเมินจากการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม โดยผลงานต้องมีทักษะฝีมือ(Skill) องค์ประกอบ(Composition) ของความงามความลงตัวทางทัศนธาตุทางศิลปะ(Visual Element)และแนวความคิดที่สอดคล้องตามหัวข้อที่กำหนด - ประเมินผลงานเกี่ยวกับความงามและการสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะตน - ประเมินจากการสอบกลางภาค และปลายภาค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2 ด้านความรู้ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา (1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (2) มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น (3) มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ (1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง (2) มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ (3) มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 4.มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ ด้านศิลปกรรมศาสตรในสาขาวิชาที่ศึกษา 1 สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน 2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ 4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 1 มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 2 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพใน ความคิดเห็นที่แตกต่าง 1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการ สร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่ เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม 1 สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน
1 BFAVA208 จิตรกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล