หัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ

Current Issue in Food and Nutrition

1.1  อธิบายความหมาย ความสำคัญของทิศทางอาหารในปัจจุบัน
1.2  เข้าใจแนวโน้มของการพัฒนาอาหารในอนาคต
1.3  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารและโภชนาการ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวหัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ เช่น การจัดการขยะอาหาร, อาหารเพื่ออนาคต, โปรตีนแทนเนื้อสัตว์, โภชนาการทางเลือก, โคตีเจนิค ไดเอท,อาหารสำหรับผู้ต้องได้รับการดูแล และอาหารที่มีใยอาหาร ที่เป็นแนวโน้มของการพัฒนาอาหารในอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตได้
ศึกษาในหัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ เช่น การจัดการขยะอาหาร, อาหารเพื่ออนาคต, โปรตีนแทนเนื้อสัตว์, โภชนาการทางเลือก, โคตีเจนิค ไดเอท,อาหารสำหรับผู้ต้องได้รับการดูแล และอาหารที่มีใยอาหาร เป็นต้น
3.1 วันพุธ ศุกร์ เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้องพักครูสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โทร 085 9108165 3.2  e-mail; achara2518@yahoo.co.th เวลา 18.00 – 20.00 น. ทุกวัน
ส่งเสริมการมีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม   แสดงออกถึงการมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
- การสอนแบบบรรยายเนื้อหาทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณที่จำเป็นของผู้ประกอบอาหาร - สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของการวิจัย หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ - การแทรกการมีวินัยและอดทน ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
- การสังเกต พฤติกรรมและความสนใจ - ประเมินผลงานที่รับผิดชอบร่วมกันของกลุ่ม - พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวล
อธิบายทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจอาหารและโภชนาการ ติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ บูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- การสอนที่เน้นบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทางโดยเน้นให้นักศึกษาหาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในงานเทรนอาหารใหม่ๆในปัจจุบัน - การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-Operative Learning) การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง ด้วยการค้นคว้าด้านอาหารที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันทั้งในไทยและต่างประเทศทางอินเตอร์เน็ต - การสอนที่ร่วมกับการเรียนรู้แนวโน้มทิศทางอาหารที่นิยมในปัจจุบัน - การสอนด้วยวิชาปฏิบัติการควบคู่ไปกับการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี - ประเมินจากการฝึกปฏิบัติด้านอาหารตามเทรน
3.1 ปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.2 นำความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอาหารและโภชนาการมาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
- สอนโดยเน้นให้รู้ถึงทิศทางและแนวโน้มของอาหารในปัจจุบัน - สอบแบบบรรยายพร้อมยกตัวอย่างทิศทางและแนวโน้มของอาหารในปัจจุบัน - สอนแบบบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติทิศทางและแนวโน้มของอาหารในปัจจุบัน  
- ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม - ประเมินจากการนำเสนองานด้าน่อาหารรูปแบบต่างๆ - การสอบย่อย การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
แสดงออกถึงมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
- นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มในการฝึกปฏิบัติประกอบอาหารตามเทรนในชั่วโมงปฏิบัติการ - มอบหมายงานกลุ่มจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ -  กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาในการส่งงานและรายงาน
- ประเมินจากผลของการทำรายงานการปฏิบัติการแต่ละครั้ง -  ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน -  ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน 
เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสือสารได้   ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้
- มอบหมายงานค้นคว้างานด้านแนวโน้มอาหารในปัจจุุบันจากแหล่งข้อมูลต่างๆ   - นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 ส่งเสริมการมีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.2 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 แสดงออกถึงการมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.4 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2.1 อธิบายทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจอาหารและโภชนาการ 2.2 ติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ 2.3 บูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.1 ปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 นำความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอาหารและโภชนาการมาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 4.1 แสดงออกถึงมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 แสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม 4.3 ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 ประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ทางธุรกิจอาหารและโภชนาการมาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสือสารได้ 5.2 สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหา 5.3 ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้
1 BSCFN159 หัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การเตรียมความพร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ด้านความรู้ คำถามท้ายบทเรียน สอบกลางภาค สอบปลายภาค ตลอดภาคเรียน และสอบกลางภาค ปลายภาค 10 % 25 % 25 %
3 ด้านทักษะทางปัญญา ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติงาน ตลอดเทอม 20%
4 ด้านความสัมพันธ์ความรับผิดชอบ การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน และงานที่มอบหมาย ตลอดภาคเรียน 10%
5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ผลการผึกปฏิบัติคำนวณพร้อมชิ้นงาน ตลอดภาคเรียน 10%
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95&rlz=1C1CHBF_enTH1036TH1036&oq=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCggAEAAY4wIYgAQyCggAEAAY4wIYgAQyBwgBEC4YgAQyBggCEEUYOTIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIGCAYQABgeMggIBxAAGAUYHqgCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8 https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95&sca_esv=593550280&rlz=1C1CHBF_enTH1036TH1036&sxsrf=AM9HkKkcBafP3PvupOKEiemZA1bd4GuTow%3A1703495234510&ei=QkaJZZ3aHrGQ4-EP0oiwiAI&oq=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiD-C4reC4suC4q-C4suC4oyoCCAAyChAjGIAEGIoFGCcyChAjGIAEGIoFGCcyChAjGIAEGIoFGCcyDRAAGIAEGIoFGEMYsQMyCxAAGIAEGLEDGIMBMgsQABiABBixAxiDATIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIIEAAYgAQYsQNIiSVQAFjRFnABeAGQAQCYAW2gAeoEqgEDMy4zuAEByAEA-AEBwgIOEAAYgAQYigUYsQMYgwHCAgoQABiABBiKBRhDwgIEECMYJ8ICCxAAGIAEGIoFGLED4gMEGAAgQYgGAQ&sclient=gws-wiz-serp
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 รายงานผลการปฏิบัติการทำอาหารตามเทรนอาหารปัจจุบัน 1.2 ความสนใจและตั้งใจในการทำงาน 1.3 ผลการเรียนของนักศึกษา 1.4 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
กลยุทธ์ในการประเมินการสอนในรายวิชานี้ ดูผลจากผลการประเมินผู้สอนของนักศึกษาและนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการสอนต่อไป  แก้ไข
เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะในการเรียนรู้ในทิศทางและแนวโน้มอาหารเพิ่มมากขึ้น ผู้สอนจึงได้ดำเนินการจัดสอดแทรกข้อมูลแนวโน้มอาหารโลกในปีล่าสุด ให้กับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาหัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ  พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ 5 ด้าน คือ ด้านความรู้จากการค้นคว้าและพัฒนาอาหารตามหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจ ด้านทักษะทางปัญญาจากการนำผลจากการค้นคว้ามาทดลองฝึกปฏิบัติ ด้านคุณธรรมจริยธรรม จากสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการนำเอาอาหารมาช่วยแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ความรับผิดชอบ เกิดจากการที่นักศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติพัฒนาอาหารร่วมกันเป็นกลุ่มๆ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร เกิดจากการที่นักศึกษานำสื่อคอมพิวเตอร์ต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทดลองและนำเสนองาน
การปรับปรุงการสอนจะดูจากผลการประเมินการสอนในรายวิชานี้และนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการสอนต่อไป
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น